Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

BPA-leverandør kritiserer vaksine-prioritering

– Ansatt helsepersonell i private selskaper som utfører oppgaver på vegne av kommunene, blir nedprioritert i vaksinekøen.

Det hevder Tone Larssen, avdelingsleder i selskapet Humana omsorg og assistanse, som blant annet leverer tjenester innenfor brukerstyrt assistanse.

I en pressemelding påpeker hun at manglende vaksinering setter de ansatte i en svært vanskelig situasjon.

Som en privat helse- og omsorgsaktør er Humana omsorg og assistanses virksomhet regulert av det samme lovverket som kommunale helsetjenester, og har personell som er å regne som helsepersonell.

Likevel har det ifølge en pressemelding fra selskapet vært svært vanskelig å få tilbud om vaksiner på lik linje som annet helsepersonell.

Larssen opplever at privatansatt helsepersonell nedprioriteres av mange kommuner. Dette setter de ansatte i en vanskelig posisjon.

– Med den type arbeid som våre ansatte utfører er det vanskelig å skulle holde avstand, og de har gitt uttrykk for engstelse og frustrasjon. Vaksinering er en del av tryggheten til de ansatte. Vi mener det er ingen grunn til at man skal gjøre en forskjell. Helsepersonell må få vaksine ut fra den funksjonen og jobben de har, ikke basert på arbeidsgiver, sier Tone Larssen.

Hun håper at myndighetene ved neste pandemi vil lage en veileder med prioriteringsrekekefølge for helsepersonell.

10.06.2021 kl. 14:13

Senterpartiet programfester ja til CRPD i norsk lov

På helgens landsmøte har Senterpartiet vedtatt å programfeste at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal tas inn i menneskerettsloven, mot innstillingen fra eget sentralstyre.

Synne Lerhol fra Oslo Senterparti er svært glad for vedtaket:

– Jeg er utrolig stolt av partiet som styrker funksjonshemmedes likestilling og rettssikkerhet, sier Lerhol, som er tidligere generalsekretær i organisasjonen Unge funksjonshemmede.

– Senterpartiet setter det myndige mennesket i sentrum. Da er det naturlig å myndiggjøre ei gruppe som er systematisk diskriminert, sier Lerhol til Handikapnytt.

I utgangspunktet hadde sentralstyret innstilt på å avvise forslaget fra partilagene i Oslo og Østfold om å inkorporere CRPD. I stedet ville sentralstyret ha vedtatt et punkt om at man nøyer seg med å etterleve funksjonshemmedekonvensjonen.

I Stortinget har Senterpartiet allerede gått inn for det som nå er programfestet. I mars var et forslag fra SV om å ta CRPD inn i menneskerettsloven oppe til behandling og ble støttet av hele den rød-grønne fløyen.

Les mer: CRPD-FORSLAGET NEDSTEMT, MEN NHF-SJEFEN TROR PÅ SEIER I NESTE RUNDE

06.06.2021 kl. 13:08

Riksrevisjonen: Lang ventetid for psykisk helsehjelp

Mange mennesker med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Hvilken helsehjelp de får avhenger også av hvor de bor.

– Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en sårbar situasjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Er du voksen og skal ha hjelp med psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, skal ventetiden være kortere enn 45 dager. For barn og unge skal ventetiden være kortere enn 40 dager. Det har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt.

Riksrevisjonens nye undersøkelse viser at tre av de fire regionale helseforetakene ikke innfrir ventetidskravet for barn og unge. To av dem innfrir ikke kravet for voksne.

Av pasientene som mottar tilbud, får ikke alle tilbud om de behandlingsformene som Helsedirektoratet anbefaler.

Undersøkelsen viser at:

  • i én av ti kommuner er det bare fastlegene som gir barn og unge behandling for psykiske plager.
  • pasientenes og pårørendes erfaringer i liten grad blir brukt i forbedringsarbeidet av tjenestene
  • arbeidet med kvalitetsforbedring ikke er systematisk nok.
04.06.2021 kl. 11:54

Bostøtte til begge foreldrene

Fra 1. juni kan begge foreldre til barn med delt fast bosted søke bostøtte. Stortinget har nemlig besluttet å likestille foreldre som ikke bor sammen for å bedre bosituasjonen for barn.

– Dette er en god nyhet for barn med skilte foreldre og veldig dårlig råd. Det kan føre til at flere barn får bo godt og trygt hos begge sine foreldre, sier kontordirektør i Husbanken Rune Robertsen, i en pressemelding.

Tidligere var det bare den ene av foreldrene som kunne få bostøtte, men dette er nå endret. Nå kan begge foreldrene søke og få bostøtte hvis barna bor fast hos begge. Endringen gjelder alle foreldre som ikke bor sammen, når barna har delt fast bosted.

– Men foreldrene må oppfylle vilkårene som er satt for å komme inn under ordningen, understreker Robertsen.

På husbanken.no kan du finne ut om du er i målgruppe for bostøtten og hvilke vilkår som gjelder der du bor.

02.06.2021 kl. 14:10

Krever svar om utviklingshemmedes boliger

Hvilken status har boligene til personer med utviklingshemning klar nok status i lover, forskrifter og retningslinjer fra staten? Det vil stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) ha helse- og omsorgsminister Bent Høie til å svare på.

Bakgrunnen for det skriftlige spørsmålet til statsråden er en kronikk som Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) skrev i VG, der de hevdet at uklarheten fører til at både kommuner og andre offentlige instanser feiltolker private hjem som institusjoner.

– Uklare lover og regler vil gjenspeiles i en uklar praksis. For små grupper med svak stemme som er svært avhengig av velferdsstaten, er det spesielt viktig med et klart lovgrunnlag, påpeker Tore Hagebakken.

Han minner om at FNs funksjonshemmedekonvensjon gir klare forpliktelser: «Mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre.

26.05.2021 kl. 15:08

Uloba vant fram med konsesjonsklage

Uloba – Independent living Norge har vunnet fram i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i en sak som dreier seg om tildeling av konsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Nordre Follo kommune.

Uloba klagde kommunen inn fordi organisasjonen mener kriteriene for tildeling av konsesjon var uklare. Uloba tapte konsesjonstildelingen, mens tre andre leverandører får mulighet til å levere assistansetimer i kommunen til en verdi av 80 millioner kroner over tre år.

Det er Oppegård Avis som skriver dette.

Opprinnelig hadde kommunen besluttet å tildele kontrakt til tre foretrukne leverandører blant 13 ulike tilbud. Men tildelingen ble senere omgjort fordi kommunen ifølge avisen hadde oversett en mangel i et av tilbudene.

De tre opprinnelige hadde alle en score på 1o poeng i kommunens vurdering. De neste fire på lista – der Uloba er den ene – hadde ni poeng hver. Men da en av de opprinnelig tre beste falt ut, ble poengscoren hos den ene justert opp fra 9 til 9,2 «for å nyansere skillet mellom leverandørene».

Uloba reagerte på at det ikke ble gitt en tilstrekkelig klar og etterprøvbar begrunnelse for hvorfor de dermed falt ned under streken, til tross for at de i utgangspunktet ble vurdert likt med den andre leverandøren som ble oppjustert til 9,2.

Uloba klagde til Kofa, som ga leverandøren medhold. I vedtaket står det at Nordre Follo kommune har brutt regelverket når det gjelder gjeldende krav til etterprøvbarhet ved tildelingsevalueringen. Dette kan ha påvirket resultatet av konkurransen. Kommunen selv avviser å ha brukte reglene.

26.05.2021 kl. 14:27

Tre norske til EM i parasvømming

Europamesterskapet i parasvømming arrangeres i Funchal på Madeira i Portugal i perioden 16.-22.mai 2021. Norge stiller med tre deltakere.

Den ene er rutinerte og meriterte Sarah Louise Rung. De to andre beskrives som unge og lovende i en pressemelding fra Norges svømmeforbund.

Landslagtrener Morten Eklund er spent foran EM i parasvømming på Madeira.

– Sarah er rutinert, mens Gabriel og Fredrik er unge og lovende svømmere, og vi gleder oss til endelig å konkurrere i EM, sier Eklund.

Mesterskap skule opprinelig ha blitt avholdt i 2020, men ble utsatt pga covid-19 pandemien.

De norske deltakerne i svømme-EM er:

Sarah Louise Rung
(31, Stavanger Svømmeklubb)
Øvelser/klasse:
100 bryst i klasse SB5
200 medley i klasse SM6
100 fri i klasse S6

Gabriel Steen
(17, Trondhjems Svømme- og Livredningsklubb)
50 og 100 fri begge i klasse S9
100 bryst SB9

Fredrik Solberg
(19, Tønsberg Svømmeklubb)
100 bryst i klasse SB13
100 rygg i S13
50 fri S13
200 medley SM13

15.05.2021 kl. 12:35

Spleiser på lønna til unge uten sommerjobb

Nav gir ekstra drahjelp til ungdom som har vansker med å skaffe seg sommerjobb på egen hånd og som trenger ekstra bistand. Gjennom et nytt tilskudd kan Nav og arbeidsgiveren spleise på lønna til den unge i inntil fire uker.

– Unge har vært særlig hardt rammet av pandemien. Spesielt dem som sto utenfor arbeidslivet før koronapandemien, stiller nå enda lenger bak i køen, konstaterer nav-sjef Hans Christian Holte i en pressemelding.

Langtidsledige arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres i det nye tiltaket.

– Målet med dette sommerjobbtiltaket er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, slik at de kommer seg et steg videre og stiller bedre rustet i arbeidsmarkedet framover,  legger han til.

Den nye ordningen har vært varslet siden januar, da Arbeids- og sosialdepartementet sendte ut forslag til høring, om et nytt arbeidsmarkedstiltak for unge med bistandsbehov. Forrige uke kom forskriften for tiltaket på plass, og allerede 1. juni starter tiltaket opp.

Du finner mer informasjon på Navs nettsider (ekstern lenke).

12.05.2021 kl. 13:51

Mer til varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det betyr at tiltaket styrkes med om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021.

– Gjennom varig tilrettelagt arbeid kan personer med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging inkluderes i arbeidslivet. Det å ha en jobb å gå til er verdifullt for folk, og jeg er glad for at vi nå åpner for at enda flere kan få innpass i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Varig tilrettelagt arbeid skal bidra til kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver for personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 har antall VTA-plasser økt med om lag 30 prosent. Det utgjør om lag 2900 plasser.

– Vi må inkludere flere i arbeidslivet. Med denne styrkingen vil vi til sammen kunne gi arbeid til mer enn 12 000 personer som ellers ville stått utenfor arbeidsmarkedet. Det har aldri tidligere vært bevilget penger til så mange VTA-plasser, sier Torbjørn Røe Isaksen.

11.05.2021 kl. 15:35

78 millioner kroner mer til funksjonshemmede

Regjeringen legger 78 ferske millioner kroner på bordet som skal gå til tiltak for funksjonshemmede som er blitt hardt rammet av pandemien. Det skriver avisen Vårt Land.

Det er i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett tirsdag 11. mai at pengene kommer på bordet. De inngår i en tiltakspakke for sårbare barn og unge.

– Kartlegginger viser at mange familier som har barn med funksjonsnedsettelser, har opplevd et fragmentert og dårligere tilbud under pandemien, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisen.

De 78 millionene skal ifølge Vårt Land fordeles slik:

  • 28 millioner kroner til barnehabilitering.
  • 15 millioner kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for frivilligheten som jobber med å begrense ensomhet, bidra til nytenkning, sosialt fellesskap og økt aktivitet og teltakelse
  • 10 millioner kroner til satsing på velferdsteknologi blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser.
  • 15 millioner kroner for bedre levekår og livskvalitet til personer med funksjonsnedsettelser. 

I funksjonshemmedes organisasjoner står ikke jubelen i taket når Vårt Land innhenter reaksjoner på lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett.

– Tiltakene som presenteres, er i og for seg gode, selv om det ikke er de store summene som legges inn, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Vi tviler sterkt på at dette rekker for å dekke opp alt som er tapt under pandemien, sier leder Annette Jensen i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Fredag skrev Handikapnytt om en ny undersøkelse fra Velferdsforskningsinstituttet Nova som viser at familier med funksjonshemmede barn opplever provoserende avstand mellom det myndighetene sier og det de gjør. I januar i år – ett år etter at det ble slått alarm om denne gruppas situasjon første gang – sliter mange fortsatt med at tjenestetilbudet ikke fungerer.

Les mer : DRAMATISK SVIKT I TJENESTENE FOR FAMILIER MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN

10.05.2021 kl. 12:24

Skarstein glad for støtte til Tokyo-oppkjøring

Regjeringen legger ytterligere 15 millioner kroner på bordet for å gi toppidrettsutøverne drahjelp i oppkjøringen både til OL og Paralympics i Tokyo. Totalt skal 35 millioner kroner brukes til å sikre utøvernes rammevilkår og gode forberedelser.

Birgit Skarstein, som er gullkandidat i roing i Paralympics, roser regjeringens støtte:

– Det har vært en spesiell og ganske krevende oppkjøring til OL og Paralympics i Tokyo, sier hun i en pressemelding fra Norges idrettsforbund.

– I tillegg til å få et ekstra år med forberedelser grunnet utsettelsen av lekene, har landslagene hatt mange ekstra utgifter blant annet til koronahåndtering, omorganisering og smittevern. Å få disse midlene nå gjør oppløpssiden litt mer forutsigbar, så vi i alle fall vet at vi kommer oss til startstreken i Tokyo. Det er lettende, sier Birgit Skarstein.

Kulturminister Abid Q. Raja sier:

– OL- og PL-troppen er våre idrettshelter. Etter et langt, grusomt koronaår gleder vi oss til å se dem representere Norge i Tokyo, og vi håper norske utøvere tar mange medaljer. Utsatt OL/PL har medført høye kostnader for enkelte idrettsutøvere og for Olympiatoppen.

Tidligere i år havnet Norges idrettsforbund vakte det oppsikt og protester at Norges idrettsforbund ikke lot Paralympics-utøverne få del i Tokyo-midler fra regjeringen. Stiftelsen Vi brøt samarbeidet med Olympiatoppen, og Abid Q. Raja hevdet at fordelingen stred med prinsippene om likestilling. Det endte med at Norges idrettsforbund kom med en beklagelse.

Les mer: NY DIALOG ETTER STRID OM FORSKJELLSBEHANDLING AV PARA-UTØVERE

05.05.2021 kl. 09:38

Sintef: Daglige ulykker med el-sparkesykler

Flommen av elektriske sparkesykler i norske bygater fører til flere skader og mindre fysisk aktivitet fordi de i hovedsak erstatter gå- og sykkelturer. Det kommer fram i en beregning som Sintef har lagd på oppdrag fra Statens vegvesen.

I mai 2019 rapporterte Oslo legevakt om 1,5 ulykker knyttet til sparkesykler hver dag i gjennomsnitt. Ulykkestallet økte parallelt antallet tilgjengelige sparkesykler og hvor mye de ble brukt utover sommeren.

Sintefs beregninger viser at syklene tar ganske mye plass når de er i fart, og arealbehovet er i stor grad avhengig hvor høy hastigheten er, og i hvilken grad syklistene tilpasser seg andre trafikanter. Dette er en utfordring når elsparkesykler benytter det samme arealet som fotgjengere.

I rapporten kommer det fram at flere land har nedlagt forbud mot å bruke el-sparkesyklene på fortau, der de er til hinder og fare for blant andre funksjonshemmede.

Men dette er ikke aktuell politikk for norske myndigheter.

Les mer: HAREIDE TROSSER RÅD: EL-SPARKESYKLER BLIR IKKE FORBUDT PÅ FORTAUET

Flere tall fra Sinte finner du i den nye mikromobilitetskalkulatoren.

05.05.2021 kl. 09:18

For tregt i Nav og Trygderetten, mener Riksrevisjonen

Både Nav og Trygderetten bruker for lang tid på å behandle klage- og ankesaker. Det fastslår Riksrevisjonen i en rapport som ble offentliggjort i dag.

– Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for saker som har gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden, økte i perioden 2014–2019. I 2019 var den på 19,5 måneder, mot i underkant av 17 måneder i 2014.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at den lange saksbehandlingstiden først og fremst skyldes at sakene blir liggende lenge både i Nav og Trygderetten før de blir behandlet.

Koronapandemien har ført til en ytterligere økning i saksbehandlingstidene. I flere år har saksbehandlingstidene for klage- og ankesaker vært for lange. 

– Ikke bare er den lange saksbehandlingstiden i seg selv en belastning for brukeren. Den fører også til at brukere som har rett på en stønad eller tjeneste, men som har fått avslag, blir gående uten nødvendig bistand over en lengre periode enn nødvendig. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at behandlingstiden for saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser er gjennomgående lengre enn for andre ytelser.

04.05.2021 kl. 14:35

Birgit Skarstein er Årets Peer Gynt

Birgit Skarstein tar hjem nok en hederspris. Nå er hun også Årets Peer Gynt.

Det er Stiftelsen Peer Gynt som utdeler hedersprisen, og vinneren stemmes fram blant stortingsrepresentantene.

Portrettfoto av Birgit Skarstein.

Birgit Skarstein. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hedersprisen Årets Peer Gynt ble innstiftet av Per Gynt-stevnet i 1971, og Einar Gerhardsen var den første som ble hedret. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv åte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Einar Gerhardsen.

– Dette var gøy! Jeg tror jo så innmari på verdien av et inkluderende og raust fellesskap, og at vi alle kan gjøre noe for å påvirke samfunnet. Endring tar tid, og av og til er det ett skritt frem og to tilbake. Da er det utrolig hyggelig å kjenne på at vi er mange som har troen på at det nytter å engasjere seg, sier Birgit Skarstein selv i en pressemelding fra Stiftelsen Peer Gynt.

Hun synes det er ekstra stas at der de folkevalgte som har stemt fram vinneren.

De legger tross alt premissene for morgendagens samfunn, så dette leser jeg som at vi deler ønsket om et inkluderende fellesskap, sier Birgit Skarstein.

Prisen overrekkes på Peer Gynt friluftsscene på Gålå i Gudbrandsdalen lørdag 24. juli.

28.04.2021 kl. 09:07

Linn Skåber gir fordommene et ansikt

Møt en sjef i et reklamebyrå som bråkjekt forventer at alle medarbeiderne er «på» 24/7 og som skamløst spiller ut alle fordommene i boka når hun oppdager at kjempetalentene hun har på jobbintervju alle har nedsatt funksjonsevne.

Det er skuespiller, komiker og forfatter Linn Skåber som levendegjør denne lederskikkelsen i en ny kampanjefilm som skal skal sette søkelyset å diskrimineringen som jobbsøkere med funksjonsnedsettelse blir utsatt for på arbeidsmarkedet.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), FFO Vestland og Unge funksjonshemmede står bak kampanjen, med tittelen «Flytt deg!» og slagordet: «Ikke la fordommene dine stå i veien for andres ambisjoner.

Det er filmskaper Mari Storstein som står for manus og regi. Foruten Linn Skåber møter du Ida Hauge Dignes, Alexander Karlsen og René Mohn.

Se filmen her:

26.04.2021 kl. 15:06
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.