Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfotografier av de to.
FUNKISER I MDG: Elan Morgan (til venstre) og Aurora Kobernus fremmer forslag om å skjerpe den handikappolitiske profilen til Miljøpartiet De Grønne ytterligere.

Vi kjemper videre for et tilgjengelig og grønt samfunn for alle

MENINGER: Vi i MDG ønsker å lede an med et fullverdig inkluderende partiprogram. Dette er starten på et tilrettelagt grønt skifte, skriver Elan Morgan og Aurora Kobernus i dette innlegget.

Ivar Kvistum
Publisert 11.03.2021 11:16

Tirsdag denne uka hadde vi muligheten til å vedta, ikke bare utrede CRPD, FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonshemmede.

Stortinget stemte over om man skulle gjøre CRPD til en menneskerett, noe de Grønne selvfølgelig støtter, og har vært pådriver for. 

Som funkiser i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener vi det er en selvfølge at funksjonshemmede skal ha forankret sine rettigheter og klagemuligheter i norsk lov.

Som MDG-representant Kristoffer Robin Haug sa på talerstolen: «Hvorfor er vi så opptatt av å først utrede hva konsekvensene vil være av å følge menneskerettighetene? Betyr det at vi vurderer å ikke gi en gruppe mennesker i Norge fullt ut menneskerettigheter hvis konsekvensene er brysomme for storsamfunnet?»

Det er lite kunnskap i den øvrige befolkningen om hvordan funksjonshemmede har det, men det vi vet lover ikke godt: Fafo-undersøkelsen gjennomført på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viste at det er flere som mener at menn og etnisk norske blir utsatt for omfattende hatprat, enn det er som tror at hørselshemmede og blinde utsettes for dette (Handikapnytt).

Hele 1 av 4 arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har opplevd diskriminering i arbeidslivet (Bufdir), og bare 40% av unge med nedsatt funksjonsevne rapporterer at de er fornøyd med livet og opplever det meningsfullt. (SSB).

MENINGER
 • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

Å utrede eller å ta inn CRPD vil heller ikke løse alle våre problemer, når samfunnet har mange barrierer overalt. Derfor har vi fremmet et nytt underkapittel om Personer med Funksjonsvarianse til MDGs kommende landsmøte for å ha tydelig politikk på hvordan vi følger opp CRPD:

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet og vi skal fortsette arbeidet med universell utforming av både tjenester og fysiske omgivelser så alle personer med funksjonsvarianse får oppfylt sin rett til å delta i samfunnet. BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, skal være et viktig likestillingsverktøy for å øke deltagelse og selvstendighet.

En grønn framtid er også en tilrettelagt framtid. I 2019 var andelen av befolkningen med funksjonsvariasjon i alderen mellom 16-66 år på 17 %, som tilsvarer ca. 627 000 personer. For at flest mulig mennesker skal kunne leve grønne og fullverdige liv, må vi prioritere tilgang og tilrettelegging i hele samfunnet, spesielt når det kommer til transport og deltagelse.

Funksjonshemmede krever ikke egne særrettigheter, men krever universelle menneskerettigheter og muligheten til å kunne være likestilte borgere som kan delta i og gi tilbake til samfunnet.

Funksjonshemmede krever ikke egne særrettigheter, men krever universelle menneskerettigheter og muligheten til å kunne være likestilte borgere som kan delta i og gi tilbake til samfunnet.

Her fremmer vi blant annet: 

 • At BPA-tilbudet ikke er avhengig av antall timer assistansebehov, alder, kjønn eller postadressen til brukeren, men er universelt og at midlene til BPA skal følge brukeren, og at fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer.
 • Avskaffe tvangslovgivning i psykisk helsevern, sikre retten til selvbestemmelse og rett til å motta nødvendig støtte til å utøve den rettslige handleevnen.
 • myke opp reglene og utdelingen av HC-parkeringsbevis, slik at flere funksjonshemmede og utviklingshemmede som har behov for denne ordningen skal få den, og det må lages flere HC-parkeringsplasser.
 • Sikre at utviklingshemmede og funksjonshemmede skal kunne gjennomføre utdanning på en fullverdig måte og stå i arbeid. Varig tilrettelagt arbeid (VTA), meningsfull yrkesopplæring, individuell støtte og andre typer arbeidstiltak må på plass.
 • Starte med å tilgjengeliggjøre barnehager, skoler, høyskoler og universiteter og jobbe for at samfunnet raskt blir universelt utformet.
 • At alle uføre som lever på minsteytelser må komme inn under bostøttens inntektsgrense, også unge uføre, uavhengig av økning i minstesats.

Et eget underkapittel vil ikke bare forsterke funksjonshemmedes rettigheter, det vil også underbygge og synliggjøre våre eksisterende programpunkter, blant annet:

 • Åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent.
 • Forlenge maksperioden for arbeidsavklaringspenger slik at den muliggjør reell avklaring. og å oppheve karenstiden.
 • Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom.
 • Arbeide aktivt, målrettet og systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten.

Som funkiser mener vi at funksjonshemmede må anerkjennes som mer enn bare pasienter med omsorg- og behandlingsbehov, og bli sett som likeverdige individer. Funksjonshemmede er en stor og variert gruppe som gjerne vil bidra i samfunnet – hvis de bare gir oss muligheten. Vi i MDG ønsker å lede an med en holdningsendrende politikk ved å stadfeste et fullverdig og inkluderende partiprogram. Dette er starten på et tilrettelagt grønt skifte.

Elan Morgan
Alna MDG og politisk medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo
Aurora Kobernus
styremedlem i Nordre Aker MDG

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.