Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Staten når ikke sine egne dugnadsmål

STATSBUDSJETTET 2022: Målet er at minst 5 prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Men målet er langt fra nådd, innrømmer Arbeids- og sosialdepartementet i sitt eget budsjettframlegg.

Bare 2 prosent av alle ansettelser i statlige virksomheter i 2020 var i tråd med målet i inkluderingsdugnaden.

Dette kommer fram i undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som viser dette.

– Dette viser at det er behov for ytterligere innsats for å nå inkluderingsdugnadens mål i statlig sektor, skriver departementet.

12.10.2021 kl. 15:19

Styrker innsats mot overgrep

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til et system som skal bidra til å avdekke og hindre overgrep mot voksne med nedsatt funksjonsevne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Modellen, som har fått navnet TryggEst – vern av risikoutsatte voksne, inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune.

Alle kommuner som har innført TryggEst, har et eget telefonnummer for både ansatte og innbyggere. Det er egne team i kommunene som kan kontaktes dersom man er bekymret for en risikoutsatt person, eller selv har opplevd vold eller overgrep.

– Denne regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelser, religion og etnisk bakgrunn. En øket innsats må bygge på et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

De tre millionene inngår i en pakke på totalt 17 millioner i forsalget til statsbudsjett som skal brukes til en rekke ulike tiltak mot diskriminering.

12.10.2021 kl. 15:06

Raskere bosetting av funksjonshemmede flyktninger

STATSBUDSJETTET 2022: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir værende altfor lenge i mottak før de blir bosatt i en kommune, mener regjeringen, som foreslår å doble tiden kommunene får tilskudd for å ta dem imot fra fem til ti år.

– Regjeringen er opptatt av å sikre rask bosetting av alle, også personer som har behov for særskilt tilrettelegging og bistand, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Det et er økonomiske grunner til at kommunene ikke vil ta imot flyktinger med «permanente, sammensatte hjelpebehov», konstaterer Melby.

– Derfor ønsker vi å bevilge mer penger til akkurat dette, sier hun.

Det siste året har det til enhver tid oppholdt seg rundt 15 personer som venter på bosetting i denne kategorien i mottakssystemet. Flere av disse blir bosatt, men det kommer også nye til, slik at antallet er mer eller mindre stabilt.

– I 2021 innførte vi et nytt kriterium for kommuner som vil bosette flyktninger. Det betyr at det skal tas hensyn til hvilken kapasitet kommunene har til å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser når staten vurderer hvilke kommuner som skal bli spurt om bosetting, sier Melby.

Utvidelsen betyr at det foreslås å bevilge 6,7 millioner kroner til en utvidelse av særskilt tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker i 2022.

12.10.2021 kl. 14:39

100 millioner kroner til barnekoordinator

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen foreslår at den lovfestede retten til barnekoordinator for familier med funksjonshemmede barn trer i kraft fra 1. august neste år. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag, er det satt av 100 millioner kroner til å dekke kommunenes kostnader ved å innføre ordningen.

Lovfestet rett til barnekoordinator er en del av den avtroppende regjeringens likeverdsreform, som skal gjøre hverdagen enklere for familier som har eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

En hyppig tilbakemelding i arbeidet med likeverdsreformen var at velferdstjenestene ikke samarbeider godt nok. Familier må ofte forholde seg til flere deler av det offentlige tjenesteapparatet, og dette beskrives som både arbeids- og tidkrevende, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Barnekoordinatoren skal bidra til at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Dette vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for disse familiene. Foreldre skal slippe å måtte kjempe mot systemet og bruke verdifull tid på å finne frem i skjemaveldet, fortsetter han.

12.10.2021 kl. 12:59

Nattklubb beklager å ha nektet gjest med CP adgang

Oskar Eikeseth ble nektet adgang til nattklubben Downtowns i Trondheim fordi han ikke hadde helseattest på at han har cerebral parese. Etter at Adresseavisen omtalte saken, legger utestedet seg flat og beklager.

– Det er ikke sånn vi skal oppføre oss, sier eier og styreleder Jim Jacobsen til avisen.

Han beklager både selve hendelsen og at nattklubben i ettertid henviste til vaktselskapet som bemannet døra.

Portrett av Oskar Eikeseth

Oskar Eikeseth. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Oskar Eikeseth er kjent for engasjement på flere områder i funksjonshemmedes likestillingsarbeid. Nå bor og studerer han i Trondheim.

Forrige helg skulle han ut på byen, men ble stoppet i døra fordi vakten ville vite om han hadde «helseutfordringer».

Eikeseth bekreftet at han har CP. Men det var ikke godt nok for dørvakta, som krevde å få se en helseattest. Det hadde ikke Eikeseth, og dermed slapp han ikke inn – til tross for at han bare hadde drukket et par øl den kvelden.

Jim Jacobsen understreker at Downtowns har fullt ansvar for å legge til rette for at gjester skal behandles med respekt. Hendelsen vil føre til innskjerping av rutinene. Og det finnes ikke noe krav om helseattest.

–Hvis noen forteller oss at de har cerebral parese, så er det sant. Vi skal uansett være i stand til å skille det fra beruselse, sier Jacobsen.

11.10.2021 kl. 09:55

Danske funksjonshemmede demonstrerer i gatene

– Vi er i ferd med å miste troen på at politikerne ser på oss som likeverdige borgere.

Det sa landsformann Susanne Olsen i Dansk Handicap Forbund da hun talte under en demonstrasjon i Slagelse 6. oktober.

Funksjonshemmede i Danmark demonstrerte i seks byer mot at det ligger an til nye nedskjæringer i midlene som Folketinget bevilger til kommunene for å sikre funksjonshemmedes levekår og rettigheter.

Folk fra flere interesseorganisasjoner har gått sammen om å danne Handicapinitiativet, som et uttrykk for frustrasjon over at dette politikkområdet stadig blir nedprioritert i Danmark.

Når Folketinget nå behandler neste års statsbudsjett, er det lite som tyder på at funksjonshemmede blir prioritert.

Les også Handikapnytts reportasje om dansk handikappolitikk fra 2016: LANDET DER FUNKSJONSHEMMEDE STEMPLES SOM KOSTNADER

11.10.2021 kl. 09:29

Oppdatert bolighefte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbunds hefte «Tilgjengelige boliger – tilpasning av eksisterende boliger» er nå oppdatert i en ny, digital versjon som kan lastes ned fra NHFs nettsider.

Faksimile av forsiden på boligheftet.

Det opprinnelige heftet er fra 2014, men siden den gang har det skjedd flere endringer i regelverk og rammebetingelser. Blant annet er det kommet en ny byggteknisk forskrift (Tek17), og tilskuddsordningen til privatpersoner er nå et kommunalt ansvar. Informasjon om alt dette er oppdatert i den digitale utgaven, opplyser NHFs seniorrådgiver Guri Henriksen, som har utarbeidet heftet.

– Hensikten med publikasjonen er først og fremst at det skal bli lettere for den enkelte funksjonshemmede å finne ut av rettigheter, regler og løsninger når de skal tilrettelegge sin egen bolig, sier Henriksen.

Heftet presenterer også hvordan en helhetlig boligpolitikk skal sørge for at alle kan disponere en god bolig i et godt bomiljø. Publikasjonen er finansiert av Husbanken.

Det digitale heftet laster du ned ved å klikke her (ekstern lenke).

08.10.2021 kl. 11:46

Blindeforbundet vil ha forbud mot fyrverkeri

Norges Blindeforbund er svært bekymret over at mange hvert år får øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri. Organisasjonen krever at det innføres forbud mot å skyte opp fyrverkeri i privat regi. Det besluttet landsmøtet som nylig ble avholdt i Hurdal.

– Dette er nødvendig for å hindre øyeskader, sier forbundsleder Terje André Olsen i en pressemelding.

Bilde av fyrverkeri

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en undersøkelse Ipsos gjennomførte for Blindeforbundet i fjor, kommer det fram at én av fem ikke har brukt vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri de to siste årene.

På nyttårsaften og natt til første nyttårsdag 2021 pådrog 10 personer seg øyeskader etter fyrverkerioppskytning.

– De siste 10 årene har mer enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange øyeskader, sier leder Terje André Olsen.

I samme undersøkelse sier 44 prosent av befolkningen at de mener det bør være forbud mot salg av fyrverkeri til private.

Hver fjerde spurte mener at reglene bør strammes inn, og det er under 30 prosent som mener reglene for salg av fyrverkeri til private skal være som de er i dag. I gruppen over 60 år sier hele tre av fem at fyrverkeri ikke bør selges til private.

08.10.2021 kl. 11:36

Nå har du lov til å skrive «funksjonshemming»

Skriver vi funksjonshemning eller funksjonshemming på bokmål? Mange har levd i forvirring. Politikere, organisasjoner og offentlig forvaltning har brukt de to skrivemåtene om hverandre. Så hva er fasiten?

Fram til nylig var funksjonshemning med «mn» riktig skrivemåte, mens «mm» var riktig form på nynorsk. Språkrådet frarådet skrivemåten med to m-er på bokmål. Men nå får alle rett. Språkrådet har nylig endret sin tilråding, og du kan velge mellom de to.

– Både funksjonshemning og funksjonshemming er nå tillatte rettskrivingsformer, skriver Språkrådet i en e-post til Handikapnytt.

Årsaken til endringen er i stor grad basert på dagens praksis.

Så vil noen hevde at man ikke skal si eller skrive verken funksjonshemning eller -hemming, og heller bruke funksjonsvariasjon, for eksempel. Men det er en annen skål.

05.10.2021 kl. 15:55

Messe i Midt-Norge

Disse to dagene arrangeres Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trondheim Spektrum. Fikk du ikke med deg første messedag i dag, 28. september, får du en ny sjanse onsdag. Da er messen åpen fra 09.00 til 16.00.

Messen arrangeres av Norges Handikapforbund Trøndelag og avholdes for niende gang. Messa er blitt en viktig møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter/tjenester.

Det er både gratis inngang og gratis parkering.

Mer informasjon finner du ved å klikke her (ekstern lenke).

28.09.2021 kl. 17:12

Norsk hjelpemiddelprodusent gir opp

I 22 år har Aktiv Hjelpemidler AS på Skjetten i Lillestrøm levert ulike typer vogner som har gitt funksjonshemmede mulighet til å komme seg ut i naturen. Nå er det slutt, og selskapet har meldt oppbud.

– De er fryktelig trist å måtte legge ned. Dette er livsverket mitt, men det er ikke penger igjen, sier innehaver og grunnlegger Geirr Scheen til Romerikes Blad.

En stor del av produksjonen var flyttet til Kosovo, men med koronapandemien ble det umulig å fortsette. Ifølge Scheen var produksjonen flyttet både for å spare kostnader og for å skape tilrettelagte arbeidsplasser i landet.

stor del av produksjonen 

Selskapest flagskip er offroad-rullestolen AL-Trac, som ble kjent for et større publikum gjennom TV-programmet «Ingen grenser».

21.09.2021 kl. 19:02

Byråd Steen: CRPD skal ligge til grunn for ny BPA-utlysning

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal ligge til grunn når Oslo kommune nå går tilbake til tegnebordet og lyser ut anbudskonkurransen for å levere BPA-tjenester på nytt.

Portrettfoto av Robert Steen.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap).

Det bekrefter byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) overfor Handikapnytt.

Det var i forrige uke det ble kjent at byrådet bestemte å stanse anbudskonkurransen for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) etter kritikk av konkurransegrunnlaget som var utarbeidet av Velferdsetaten. 

Les mer: STOPPER OMSTRIDT. BPA-ANBUD: – OSLO SKAL FORTSATT HA GULLSTANDARDEN

Ifølge kritikerne ble BPA beskrevet altfor ensidig som en helsetjeneste og ikke et likestillingsverktøy for funksjonshemmede. Det ble heller ikke referert til CRPD i konkurransegrunnlaget, til tross for at byrådet selv har vedtatt at dette skal ligge til grunn for kommunens arbeid.

– Vi tar til oss det de sier. Når det oppleves slik, er det klokt å stoppe opp. For å skape arbeidsro og bedre tid, stopper vi anbudsklokka og trekker utlysningen, sa Steen da han orienterte helse- og sosialutvalget i hovedstaden torsdag 9. september.

Steen utdyper overfor Handikapnytt at det fortsatt vil være mulig å holde tidsplanen fram til en ny konsesjonsperiode starter i april neste år.

– Tidsplanen frem til nye avtaler trer i kraft blir nå noe strammere, men dette skal selvsagt ikke forringe kvaliteten. Gode medvirkningsprosesser, og et solid konkurransegrunnlag som fanger opp de innspillene vi har fått til nå, blir sentralt. Det skal være forutsigbart, og rettferdig, for de som ønsker å delta i konsesjonsrunden, skriver han i en e-post til Handikapnytt.

Overfor Helse- og sosialutvalget la Steen vekt på at Oslo kommune har fått attesten «gullstandard» for sitt BPA-tilbud. Slik har han tenkt å sørge for at det fortsatt er slik:

– Byrådet ønsker å videreføre brukervalg i BPA og sikre at alle som har rett til BPA i Oslo skal få tilstrekkelig hjelp til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Det følger av byrådets politiske plattform at CRPD skal legges til grunn for kommunens arbeid. Velferdsetaten har i arbeidet med konkurransegrunnlaget hatt fokus på godt innsiktsarbeid og sørget for bred medvirkning fra både Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, bruker- og pårørendeorganisasjoner, leverandører og bydeler. Og det vil de fortsette med i prosessen frem til ny utlysning, skriver han i e-posten.

– Hva har Oslo kommune lært av denne runden? Og hva kan andre kommuner lære av Oslo? Har erfaringene overføringsverdi til utviklingen av BPA som tjeneste nasjonalt?

– Utvikling av BPA som tjeneste nasjonalt må sees i sammenheng med BPA utvalgets arbeid og den kommende norsk offentlig utredning. Oslo har fått skryt for å være gullstandard for BPA fra flere hold, så det må kunne tolkes som at vi gjør mye bra. Vi kan være et godt eksempel i hvor viktig det er å lytte til og ha dialog med viktige samarbeidspartnere som Rådet for personer med funksjonsnedsettelser og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Og at det er klokt å ta seg tid til å stoppe opp når det kommer gode og viktige innspill.

Les mer om kritikken mot Oslos BPA-ANBUD: FRYKTER SVEKKET ASSISTANSE I OSLO

15.09.2021 kl. 15:58

Picomed kjøper britisk hjelpemiddelselskap

Den norske hjelpemiddelbedriften Picomed på Brokelandsheia i Agder har kjøpt en av Storbritannias ledende produsenter og leverandører av varsling ved epileptiske anfall, ITS Designs Ltd. Selskapet står bak merkenavnet Alert-IT Care Alarm Technology.

De to selskapene kjenner hverandre godt fra før, etter å ha samarbeidet helt siden 2012.

– Vi hos Picomed er ydmyke og stolte av å ha blitt de nye eierne av dette selskapet, og dermed kunne etterleve grunnleggerens drøm om å selge ITS Designs Ltd til en virksomhet med den samme lidenskapen for hjelpemiddelteknologi, heter det i en pressemelding fra Picomed.

ITS Designs Ltd. leverer produkter til åtte europeiske land, i tillegg til New Zealand og Russland.

For mange er Picomed mest kjent for omgivelseskontroll-hjelpemidler, men selskapet leverer også blant annet elektriske rullestoler gjennom Picomed Mobility. De er også inne på Navs nye rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler.

Picomed-gruppen forventer en omsetning på 85 millioner kroner i 2021. Oppkjøpet begrunnes blant annet med behovet for å forsterke det faglige fundamentet for fremtiden. 

14.09.2021 kl. 15:05

SISTE: Trekker omstridt BPA-konsesjon i Oslo

Den omstridte anbudskonkurransen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Oslo kommune trekkes tilbake av byrådet.

Det er klart torsdag ettermiddag.

Norges Handikapforbund og Uloba – Independent Living Norge har protestert kraftig mot konkurransegrunnlaget som etter deres mening beskrev BPA som en rendyrket helsetjeneste, i strid med intensjonen om at ordningen skal være et likestillingsverktøy som sikrer funksjonshemmede styring over eget liv.

– Dette er en viktig seier for funkispolitikken og en samlet bevegelse, for nå skal vi sammen med kommunen sikre en bedre utlysning som gir funksjonshemmede med BPA den friheten og rettighet man skal ha for å kunne leve et selvstendig liv, skriver NHF Oslo på Facebook nå i kveld.

Les mer her: – STOPPER OMSTRIDT BPA-ANBUD: – OSLO SKAL FORTSATT HA GULLSTANDARDEN

09.09.2021 kl. 18:14

Samler underskrifter for funksjonshemmedes rettigheter

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) må inn i norsk menneskerettslov. Det er kravet i et felles opprop fra 18 ulike organisasjoner og ungdomspartier på venstresiden.

Kampanjen samler underskrifter som skal overrekkes den nye regjeringen når den kommer sammen etter valget. Etter bare en uke passerte kampanjen 4000 tusen underskrifter.

Tidligere i år stemte flertallet på Stortinget ned et forslag om å ta CRPD inn i menneskerettsloven, til tross for at det reelt bare er Fremskrittspartiet og Høyre som er uttalte motstandere av å gi denne konvensjonen samme plass i loven som barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen har i dag.

Les mer: CRPD-FORSLAGET NEDSTEMT, MEN NHF-SJEFEN TROR PÅ SEIER I NESTE RUNDE

– Vårt mål er at inkorporering av CRPD i norsk lov skal komme i den nye regjeringserklæringen, uttaler Martine Eliasson, prosjektleder for kampanjen og politisk rådgiver i Uloba – Independent Living Norge SA.

Disse står bak oppropet: Uloba, NHF, Amnesty, Unge Funksjonshemmede, NHFU, Løvemammaene, Sosialistisk ungdom, FFO, SAFO, JAG, Rød ungdom, NFU, KRFU, Unge sentrum, Senterungdommen, Stopp Diskrimineringen, Redd Barna og Skeiv Ungdom. 

– Det er historisk at så mange organisasjoner går sammen for en politisk sak, fastslår Eliasson.

Sammen med oppropet driver organisasjonene en kampanje i sosiale medier. Der forsøker man å slå sprekker i glansbildet av Norge som «verdensmester i menneskerettigheter» gjennom å dele sanne historier om hvordan funksjonshemmede blir diskriminert.

Oppropet finner du ved å klikke her (ekstern lenke).

09.09.2021 kl. 16:37
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.