Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

(NTB:) LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) varslet tidligere denne uken at hun vil fjerne skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Skjermingstillegget kompenserer uføre som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan.

Fagforbundet reagerer sterkt på kuttet. I en uttalelse fra forbundets landsstyre torsdag ber forbundet regjeringen om å snu i saken. De peker på at pensjonsreformen innebærer at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull, og at det tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de ikke kan velge å jobbe lenger.

– For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. (…) Det er denne ordningen regjeringen nå vil kutte. Landsstyret i Fagforbundet reagerer sterkt på at regjeringen nok en gang tar fra de vanskeligst stilte, heter det i uttalelsen.

Hauge har uttalt til DN at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen» og sier at dagens ordning innebærer at uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av tidlig i 60-årene.

Hvis skjermingstillegget blir fjernet, vil det dessuten innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

Både Ap, SV og Rødt har reagert sterkt på forslaget, som de kaller «usosialt», «et svært grovt angrep på uføres inntekt» og «å gå løs på syke og fattige».

Forslaget som er sendt på høring, retter seg mot uføre født i 1954 eller senere.

Landsstyret i Fagforbundet ber regjeringen snu.

– Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for dem som rammes, heter det.

(©NTB)

19.09.2019 kl. 23:11

Nå får langt færre diagnosen utviklingshemning

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve:) Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemning i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene. Det går fram av en rapport Helsedirektoratet har laget på bestilling fra regjeringen.

Bakgrunnen var Tolga-saken, der to av tre brødre var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten at de visste det selv.

Antall personer med utviklingshemning har økt med om lag 300 personer hvert år fra 2003 til i fjor. Unntakene var i 2008 og i år. I 2019 er det rapportert inn 420 færre tilfeller enn i fjor.

En spørreundersøkelse tyder på at grunnen til årets nedgang, er at kommunene ikke har skaffet den nødvendige dokumentasjonen på diagnosen, melder Helsedirektoratet.

I 2019 ble det innført krav om at revisor skulle kontrollere alle personene i kommunens lister og dokumentasjonen for diagnosen. Tilbakemeldingene fra kommunene er at økte krav har ført til et stort arbeid for å innhente attester, heter det i rapporten.

En stikkprøvekontroll som Helsetilsynet har utført, konkluderer imidlertid med at de fleste får stilt diagnosen korrekt.

– Undersøkelsen gir ikke holdepunkt for en generell bekymring for at personer feilaktig får stilt eller feilaktig blir registrert med diagnosen psykisk utviklingshemning, skriver Helsetilsynet.

Spesialisthelsetjenesten har stilt diagnosen i 83 prosent av de over 700 sakene som ble undersøkt. I 14 saker var det uklart hvor diagnosen var stilt, mens resten av sakene sto kommunene ansvarlig for, noe som kan bety at diagnosen var stilt av blant andre fastlege eller psykolog.

Tolga-saken førte til at regjeringen ville skaffe oversikt over praksisen for utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemning.

– Vår kartlegging tyder på at det er variasjon i de lokale rutinene og potensial for ulik praksis, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Direktoratet mener det må utarbeides en faglig retningslinje for utredning og diagnostisering, og at man må sikre at helsepersonell som skal utrede diagnosen, har god nok kompetanse.

– Formålet med å utrede og stille diagnosen er å gi personen selv og personer i omgivelsene en best mulig forståelse for personens utfordringer og økte muligheter for å gi tilpasset hjelp, understreker Haug.

Kommunene får tilskudd fra staten basert på antall innbyggere med utviklingshemning.

Granskingen av Tolga-saken viste at det ble funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av sju millioner kroner fra staten på feil grunnlag. Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, ifølge granskingsrapporten.

I kjølvannet av Tolga-saken, har regjeringen også startet en gjennomgang av vergemålsordningen. Regjeringen slo i november i fjor fast at myndighetene hadde tolket loven feil på dette området. Flere hundre mennesker har meldt fra til fylkesmennene om at de er satt under vergemål mot sin vilje.

(©NTB)

19.09.2019 kl. 12:59

22 av 24 anker dommen i Aleris-saken

(NTB:) Minst 22 av 24 miljøarbeidere som delvis tapte søksmålene mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Ankefristen går ut denne uka, skriver FriFagbevegelse.

Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. De har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. De fremmet krav om fast ansettelse og betydelig beløp i etterbetaling.

I Oslo tingrett ble Stendi i august helt frikjent i elleve av sakene, mens tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpende de er tilkjent, ble langt lavere enn kravene. Kun fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående, sa leder Mette Nord i en kommentar da avgjørelsen fra tingretten ble kjent.

(©NTB)

18.09.2019 kl. 12:12

Tiltalt for overgrep mot kvinne med utviklingshemning

(NTB:) En mann i 30-årene bosatt i Tromsø er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Ifølge tiltalen undertegnet av statsadvokat Torstein Lindquister, skal mannen sommeren 2018 skaffet seg seksuell omgang med kvinnen ved å utnytte hennes psykiske utviklingshemning.

Strafferammen for paragrafen mannen er tiltalt etter er fengsel i inntil seks år.

Saken skal opp for Nord-Troms tingrett i Tromsø 11. desember. Retten har satt av tre dager til behandlingen av saken.

(©NTB)

18.09.2019 kl. 09:44

Foreslår flere pensjonskutt

(NTB:) I går ble det kjent at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne tillegget som skal skjerme uføretrygdede for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Men dette er ikke det eneste kuttet hun foreslår i pensjon. Også et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn, skal bort.

Det behovsprøvde forsørgertillegget koster staten rundt 100 millioner koner i året, skriver Dagens Næringsliv. Nesten alle de 2.500 mottakerne er menn. En tredel av utbetalingene havner i utlandet og de største mottakerlandene er Thailand og Filippinene, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

– Det å få forsørgertillegg for kvinner i yrkesaktiv alder, mener jeg er ganske avleggs. Dette er en ordning som rett og lett har overlevd seg selv, sier Hauglie.

Forslaget sendes på høring tirsdag og er et av flere tiltak i en sparepakke fra regjeringen for å kutte pensjonskostnader.

– Blant ekstremtilfellene er en 73 år gammel pensjonist som får 30.000 kroner for ti barn. Den eldste mottakeren er 90. Og det er en annen pensjonist som får forsørgertillegg for kone på 25 år, sier statsråden.

Hauglie presiserer at disse tilfellene ikke er representative.

(©NTB)

18.09.2019 kl. 09:17

Ergoterapeutene vil ha BPA-rett også til alle over 67

Regjeringens forslag om å kutte aldersgrensen på 67 år for retten til brukerstyrt personlig assistense (BPA) bare for dem som hadde ordningen fra før, er aldersdiskriminerende.

Det mener Norsk Ergoterapeutforbund, som i en høringsuttalelse til Sylvi Listhaugs foreslåtte lovendring går inn for å oppheve aldersgrensen også for dem som får et funksjonstap etter fylte 67 år.

– Å nekte personer med omfattende funksjonstap BPA etter fylte 67 år er diskriminerende og går imot intensjonen om pasientens helsetjeneste, skriver forbundsleder Nils Erik Ness i høringsuttalelsen.

Les mer om forslaget om å kutte aldersgrensen her: BPA-MINISTER LISTHAUG VARSLER SLUTTEN PÅ 67-ÅRSGRENSEN

Portrettfoto av Nils Erik Ness.

Forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund. (Foto: Ivar Kvistum)

Ergoterapeutene viser til at Regjeringen selv ønsker å skape det de kaller «pasientens helsetjeneste», der det legges vekt på at tjenestene spør «hva er viktig for deg?». I denne sammenhengen passer BPA godt inn, mener de.

– BPA-ordningen gir personer med omfattende funksjonsutfordringer mulighet til å leve et aktivt, meningsfullt liv og fortsatt kunne bo i egen bolig, skriver Ness.

Han imøtegår frykten for at en BPA-rett også til seniorer vil bli veldig dyrt for kommunene.

– BPA er ikke, og skal ikke være, et tilbud til alle med omfattende omsorgsbehov. BPA er en organisering av tjenesten som forutsetter at brukeren inntar rollen som arbeidsleder. Det er bare et fåtall av brukerne, uavhengig av alder, som er i stand til, eller ønsker denne rollen, skriver Nils Erik Ness.

Høringsuttalelsen fra Norsk Ergoterapeutforbund finner du her (ekstern lenke).

17.09.2019 kl. 16:54

Norden lærer av den norske modellen for handikap-idrett

Representanter fra de nordiske olympiske komiteene, paralympiske komiteene og idrettsforbundene var denne helgen samlet på Island. Blant temaene var de norske erfaringene med å samle idrett for funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede i samme organisasjon.

Norges idrettsforbund (NIF) er den eneste av de nordiske idrettsorganisasjonene som har integrert det nasjonale idrettsforbundet, den nasjonale Olympiske komiteen og den nasjonale Paralympiske komiteen i én og samme organisasjon.

Det var, ifølge en pressemelding fra NIF, stor interesse i møtet for å lære av erfaringene Norge så langt har høstet, og det ble gjennomført et eget møte mellom NIF, Danmarks idrætsforbund (DIF) og Den danske Paralympiske komité.

Bakgrunnen er at DIF, som også er Olympisk komité i Danmark, for første gang skal ha ansvaret for forberedelsene og tilretteleggingen for den danske troppen til Paralympics i Tokyo neste år.

– NIF besitter en unik erfaring i internasjonal sammenheng når det gjelder å integrere idrett for funksjonshemmede i én nasjonal idrettsorganisasjon. Det er en selvfølge at vi deler av de erfaringene vi har samlet siden vedtaket om å skape én integrert idrettsorganisasjon ble fattet i 1997, sier NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen i pressemeldingen.

Hun representerte Idrettsstyret i møtene med de nordiske paralympiske idrettsorganisasjonene på Island.

17.09.2019 kl. 10:22

Vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler

Han ber utleieselskapene rydde opp i parkeringsproblemene og foreslå løsninger som gjør bruken av elsparkesykler tryggere. Hvis ikke åpner han for å regulere bransjen strengere.

– Elsparkesyklene gir et etterspurt tilbud til veldig mange forbrukere, noe jeg i utgangspunktet synes er bra, understreker Dale, men han vedgår det er noen negative konsekvenser.

Ikke alle som bruker elsparkesykler, følger reglene. De kjører i stor fart innimellom fotgjengere og er til fare både for seg selv og andre. Og mange setter fra seg sykkelen midt på fortauet, i stedet for å parkere dem ute av veien for folk flest.

Mandag innkalte Dale utleierne for å be dem rydde opp.

– Vi har regler for elsparkesykkel på samme måte som for sykkel. Men parkeringen har vi ikke noen veldig god regulering på, vedgår han.

– Vi håper vi skal få til en frivillig, god nok ordning mellom aktørene og kommunen, sier han, uten at han vil foreslå noen løsning.

Hvis ikke bransjen ordner opp selv, vil Dale vurdere å gi kommunen større muligheter til å lage regler for parkering og soner der elsparkesyklene må kjøre saktere. Utleierne har ved hjelp av GPS-teknologi mulighet til å sette ned farten på sparkesyklene i enkelte områder.

(©NTB)

16.09.2019 kl. 13:15

Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer

(NTB:) En person med omfattende bistandsbehov ble i fjor vinter sittende på do i tre og en halv time i en omsorgsbolig på Gjøvik, skriver Oppland Arbeiderblad.

Ifølge avisa fikk brukeren hjelp av en ansatt i boligen til å komme seg på toalettet med en pasientheis på nattetid, men det gikk flere timer før vedkommende fikk nødvendig hjelp og tilsyn.

Tjenesteleder Karin Brun Flaten i Gjøvik kommune beklager hendelsen og kaller det en grov svikt. Hun sier at kommunen har gått gjennom sine rutiner, som nå har blitt skjerpet.

– Dette skal ikke skje. Det er satt inn flere tiltak i etterkant, både for enkeltpersonen som er rammet, og på systemnivå, sier Johnsrud til OA.

I forbindelse med hendelsen har Fylkesmannen bedt om en redegjørelse og åpnet tilsynssak mot Gjøvik kommune.

(©NTB)

14.09.2019 kl. 15:40

Tilgjengelig T-bane på Rødts kravliste

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve:) Rødt vil bruke forhandlingene med de rødgrønne til å sikre en miljøpolitikk som tar mer hensyn til vanlige arbeidsfolk, ifølge Oslo-leder Siavash Mobasheri. Han flagger at miljø blir en sentral sak når Rødt bli enige med Arbeiderpartiet, MDG og SV om en avtale som gjør at partiet kan støtte Oslo-budsjettene i fire nye år.

– Vi er enig i mange av kravene som MDG har, men vi vil ha miljøpolitikk som er samlende, som gjør at folk med dårlig råd ikke blir rammet, sier Mobasheri til NTB.

– Det må til for at vi ikke skal få den unødvendige polariseringen i miljødebatten som ikke gagner klimabevegelsen.

De tre andre rødgrønne partiene setter tidligst i neste uke i gang med formelle forhandlinger om en ny politisk plattform for byrådet. Som de siste fire årene, må de også støtte seg til Rødt i den kommende perioden.

Mobasheri sier Rødt ikke har kravlista klar, og opplyser at lokallagene i Oslo vil bli bedt om å melde inn hvilke saker de syns partiet skal prioritere i forhandlingene. Så skal den endelige lista settes sammen av Rødts fylkesstyre i Oslo. Det skjer først om to uker.

Mobasheri har vært kritisk til miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) kjærlighetserklæring til bompenger valgnatta. «Ekstremt polariserende», lyder hans dom, ifølge Dagsavisen.

– Vi er nødt til å redusere privatbilismen i Oslo, men vi må ha et alternativ på plass først, sier han til NTB.

Les også: TO AV TRE FUNKSJONSHEMMEDE SLITER MED Å FINNE PARKERING I OSLO

Å bygge ut busstilbudet i Oslo øst og gjøre Ruter-billettene billigere er noe av det partiet mener vil hjelpe. Det må rett og slett bli bedre tilbud for folk utenfor indre by, sier Mobasheri. Når folk ikke har noe alternativ, og attpåtil må betale mye bompenger, blir de forbanna, konstaterer han.

At mange T-banestasjoner er vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede bidrar til urettferdigheten, mener han.

Les også: LEKSET OPP FOR BYRÅDEN OM KOLLEKTIVTRANSPORT SOM UTENSTENGER

Mobasheri nevner redusert husleie for kommunale boliger, rekommunalisering av velferdstjenester og sykehusstrukturen i Oslo som andre viktige saker for Rødt.

(©NTB)

12.09.2019 kl. 08:43

Ordførerdrømmen brast for Torstein Lerhol

Senterpartiets Torstein Lerhol lå lenge an til å bli ordfører i Vang i Valdres. Dermed ville den sterkt funksjonshemmede 33-åringen bli «Norges første liggende ordfører».

Men slik gikk det ikke, for da valgresultatet var klart, hadde Senterpartiet bare oppnådd 24,1 prosent av stemmene i kommunen. Dermed er det klart at Arbeiderpartiets Vidar Eltun fortsetter, ifølge NRK.

På forhånd hadde meningsmålinger vist at Senterpartiet hadde oppslutning hos opp mot 42 prosent av velgerne i Vang. Når valgresultatet nesten er en halvering, peker Lerhol selv på at hans funksjonsnedsettelse kan ha spilt en rolle.

– Jeg tror dessverre at det handler litt om fordommer. Mange er nok ikke klare for en funksjonshemmet ordfører, sier han til NRK.

Utenom politikken er Torstein Lerhol avdelingsleder for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Stendi, tidligere Aleris.

10.09.2019 kl. 13:43

Holder av plass til barn med funksjonsnedsettelser på fotballskole

20 av 200 plasser øremerket til barn med funksjonsnedsettelser når Fjellhamar FK i Lørenskog arrangerer gratis fotballskole for barn mellom 7 og 14 år i høstferien.

Gudbrand Ensrud er ansvarlig for fotballakademiet og barnefotball i Fjellhamar FK. Han hadde en visjon om å arrangere en fotballskole hvor alle kan delta, uavhengig av økonomisk situasjon. Målet skal nå å realiseres.

– Under fotballskolene som arrangeres på sommeren har vi sett at mange gutter og jenter med stor interesse for fotball ikke deltar. Vi tror dette i hovedsak skyldes at familiene ikke har økonomi til deltakelse for sine barn. Klubben er en viktig bidragsyter til at ungdom får en trygg og god oppvekt i sitt nærmiljø, så det er veldig viktig for oss å få med alle barn, forteller Gudbrand Ensrud i en pressemelding.

Støtte fra lokale bedrifter og profilerte fotballpersonligheter gjør at det er mulig å gjennomføre fotballskolen med gratis deltakelse.

Gjenvinningsbedriften Ragn-Sells, som har sitt hovedkontor et steinkast unna Fjellhamar FKs anlegg, stiller som hovedsponsor. En rekke profilerte trenere og spillere bidrar på fotballskolen, blant andre tidligere landslagskeeper Frode Grodås.

– Dette er jeg med på, selvfølgelig er jeg med på dette. Et slikt gratis tilbud som gjør at alle kan delta er strålende, så jeg ønsker å bidra til at dette blir en god opplevelse for alle som er med, sier Frode Grodås, som nå er keepertrener for herrelandslaget i fotball.

10.09.2019 kl. 08:50

Tre norske europamestere på turnmatta

Den norske troppen kunne reise hjem med hele sju medaljer i bagasjen etter  det aller første europamesterskapet noensinne i Special Olympics rytmisk sportsgymnastikk

Frida Spakrud ble europamester i køller og vimpel.

Maren Iversen fikk samme tittel i ball, og tok sølv i vimpel.

Emilie Søiland ble europamester i tau, og fikk en sølvmedalje i køller.

I tillegg tok Kaia Kilter sølv i ball og endte på en flott fjerdeplass i allround. Hun imponerte, ikke minst i lys av at dette var hennes aller første internasjonale konkurranse.

Mesterskapet ble arrangert i Nitra i Slovakia. Det er nettstedet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund som melder dette.

09.09.2019 kl. 20:26

Brukte handikaptoalett som stemmeavlukke

(NTB:) De 277 stemmeberettigede i valgkretsen Bogen i Steigen i Nordland måtte stemme på et handikaptoalett.

Stemmesedlene skal nå være flyttet etter at Avisa Nordland tok kontakt med kommunen.

– Slik skal det ikke være, understreker valgansvarlig Lisbeth Aalstad.

Hun sier at sedlene tidligere har vært plassert i barnehagen, men at det i år ble gjort en endring uten at hun visste om det.

– De ansvarlige i kretsen trodde det var en grei løsning, forteller hun.

Geir-Bjøran Dreyer (47) var en av dem som endte med å stemme på toalettet. Etter litt om og men fant han ut hvor stemmesedlene lå. De var plassert på Bogen kultursenters toalett for funksjonshemmede.

– Jeg måtte snu meg da jeg stakk hodet inn. Jeg lurte på om det virkelig er mulig og det var nærliggende å tenke på at valget gikk i dass, sier han til avisa som samarbeider med NRK og utveksler stoff gjennom valgnatten.

Han stemte rett etter klokka 10 mandag. Da var det kø i hallen.

– Jeg stusset veldig på hvor jeg skulle stemme. Men så kom det et menneske ut av toalettet som fortalte hvor jeg skulle gjøre det, sier han.

(©NTB)

09.09.2019 kl. 20:12

Krykkebruker slapp ikke av bussen

Helge Kvam  fra Åsgårdstrand bruker krykker og hadde med seg tre tunge handleposer. Dermed rakk han ikke å komme seg av bussen i tide.

Til tross for at andre passasjerer ropte for å varsle, kjørte sjåføren bare videre og nektet å sippe ham av før neste holdeplass. Hun skal ha sagt at hun ikke stopper utenom holdeplasser.

Det er avisen Gjengangeren i Horten som skriver om hendelsen.

– Bussen skal ha nok tid til at alle mennesker, enten de er eldre, uføre, har barnevogn eller sitter i rullestol, skal kommer seg trygt av og på, sier kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i selskapet Unibuss til Gjengangeren.

Hendelsen vil nå bli tatt opp internt i selskapet.

09.09.2019 kl. 10:53
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.