Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av kvinne som legger en konvolutt i en stemmeurne.
STEMMERETT FOR ALLE: Valglovutvalget vil fjerne kravet om at også en valgfunksjonær må være med inn i valgavlukket i tillegg til en selvvalgt assistent. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vil gi deg lov til å være alene med assistenten din i stemmeavlukket

Et offentlig utvalg foreslår flere lovendringer som blant annet skal styrke funksjonshemmedes rettigheter ved valg.

Ivar Kvistum
Publisert 03.06.2020 15:51

Dersom du skal avgi stemme ved et kommune- eller stortingsvalg og trenger assistanse inne i stemmeavlukket, har du i dag ikke lov til bare å ha med deg assistenten din inn.

Også en valgfunksjonær må være med inn i tillegg, for å påse at du ikke utsettes for «utilbørlig press».

Men nå kan det hende denne bestemmelsen blir endret.

Valglovutvalget, under ledelse av Ørnulf Røhnebæk, la nylig fram sin utredning om en ny valglov. Der blir det foreslått «å lovfeste at en hjelper som velgeren selv peker ut, kan bistå i stedet for en valgfunksjonær».

Dersom dette blir vedtatt, vil det gjelde for alle velgere som på grunn av sin psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å stemme.

Ikke min støttekontakt

Dagens krav om at også valgfunksjonæren må være med inn i avlukket, ble problematisert etter kommunevalget i fjor.

Handikapnytt skrev om Monica Salvanes fra Karmøy i Rogaland som klagde til staten fordi valgfunksjonæren krevde å få være med inn i avlukket i tillegg til hennes brukerstyrte personlige assistent.

Begrunnelsen var at Salvanes ikke skulle bli påvirket, men som hun sa til Handikapnytt:

– Assistenten er mine hender, ikke min støttekontakt. Jeg har intervjuet og ansatt henne selv, og det er jeg som er arbeidsleder for assistentene. Ikke er jeg spesielt lettpåvirket heller, etter å ha kjempet for mine egne rettigheter i over 30 år.

Les mer: KREVER Å FÅ STEMME UTEN Å BLI OVERVÅKET

Svært ubehagelig

Ifølge valglovutvalgets utredning «Frie og hemmelige valg – Ny valglov» er bestemmelsen om at valgfunksjonæren skal være med inn i stemmeavlukket, tatt opp av Norges Blindeforbund, som har gitt råd til utvalgsarbeidet.

«Flere av organisasjonens medlemmer ønsker ikke at en valgfunksjonær skal få kjennskap til hva vedkommende stemmer. Det kan gjelde situasjoner der velgeren kjenner eller har et tilknytningsforhold til valgfunksjonæren, eksempelvis i små kommuner. I slike situasjoner opplever flere velgere det som svært ubehagelig å tilkjennegi hva de ønsker å stemme på», heter det i utredningen.

Det må tas på alvor at velgere selv ønsker å avgjøre hvem som assisterer dem, og hvem som på denne måten får kjennskap til hva vedkommende stemmer.

Valglovutvalget har derfor kommet til at det å kunne velge sin egen assistent, kan være avgjørende for at velgeren fritt stemmer på det partiet hun eller han ønsker. Utvalget foreslår endringen for å sikre at retten til assistanse sikres i tråd med funksjonshemmedes egne ønsker.

«Det må tas på alvor at velgere selv ønsker å avgjøre hvem som assisterer dem, og hvem som på denne måten får kjennskap til hva vedkommende stemmer», skriver utvalget i rapporten.

Samtidig foreslår utvalget å forenkle reglene, slik at alle velgere som grunnet fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, har krav på assistanse fra en selvvalgt hjelper.

Valglovutvalget
  • Utvalget ble oppnevnt 21. juni 2017, med mandat til å vurdere alle sider ved den norske valgordningen og hvordan valg gjennomføres i Norge.
  • Utvalget består at 18 medlemmer. Halvparten er fra partiene på Stortinget og resten er fagpersoner innen jus, statsvitenskap, IT-sikkerhet og praktisk valggjennomføring.
  • Den over 400 sider lange utredningen er sendt på høring med frist til 31. desember til å komme med innspill.

Må kunngjøre manglende tilgjengelighet

Valglovutvalget å skjerpe inn reglene om tilgjengelige valglokaler, selv om man fortsatt vil gi kommunene en åpning for å velge lokaler som ikke er tilgjengelige for alle «dersom det ikke finnes tilgjengelige lokaler, og dersom det er umulig eller for dyrt å gjøre lokalet tilgjengelig».

Men:

«Utvalget er opptatt av at kravet skal praktiseres strengt, og at kvalifiserte vurderinger må ligge til grunn for at kommunen skal fravike kravet.»

I tillegg til dette foreslår utvalget å lovfeste at kommunene skal kunngjøre på forhånd hvilke valglokaler som ikke møter kravene til tilgjengelighet.

Utvalget vil også lovfeste at valgstyret skal sørge for at valglokalet tilrettelegges slik at alle kan stemme. Dette er en skjerpelse av dagens lovtekst, der det bare skal legges vekt på god tilgjengelighet.

Nei til hjemmestemming

Utredningen drøfter hvordan synshemmede skal kunne sikres mulighet til å stemme alene, også om man ikke bruker punktskrift. Norges Blindeforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker å innføre muligheten for å stemme over internett hjemmefra, men dette støttes bare av et mindretall i valglovutvalget.

«Utvalget ha stor forståelse for dette ønsket, men flertallet i utvalget mener internettstemming hjemmefra fører med seg store utfordringer knyttet til hemmelig stemming», heter det i rapporten.

Flertallet vil heller ha utredet andre løsninger, som elektronisk stemmegivning i selve valglokalet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.