Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Vardø sentrum.
STATSORGAN FELT: Kontoret for voldsoffererstatning ligger i Vardø i Finnmark. (Foto: Martha de Jong-Lantink, Flickr Creative Commons)

Statsorgan felt for diskriminering av funksjonshemmet jobbsøker

Kontoret for voldsoffererstatning må betale oppreisning til kvinne som fikk avslag på en jobbsøknad. Diskrimineringsnemnda mener hun ble diskriminert fordi hun er funksjonshemmet.

Ivar Kvistum
Publisert 11.01.2023 19:35

Statlige arbeidsgivere er gjennom både lovverk og politiske føringer pålagt et særlig ansvar for å ansette flere funksjonshemmede.

Nå har Diskrimineringsnemnda felt det statlige Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) for diskriminering av en jobbsøker med nedsatt funksjonsevne og må betale henne 40.000 kroner i oppreisning.

KFV avviser å besvare Handikapnytts spørsmål. (Se mer nederst i saken.)

Passer for nyutdannede

«Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn», sto det i utlysningsteksten.

Det gjorde kvinnen da hun søkte en av de de tre stillingene som juridisk rådgiver/saksbehandler hos det statlige Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i november 2021.

Våren samme år hadde hun fullført sitt masterstudium i rettsvitenskap med masteroppgave innen strafferett, og de utlyste stillingene var oppgitt å passe godt til nyutdannede jurister med særlig interesse for strafferett og erstatningsrett.

«Vanskelig å se vil passe inn»

Det var totalt tre søkere. En av dem trakk seg underveis, så i realiteten var det to søkere til tre ledige stillinger.

Men den nyutdannede kvinnen som hadde krysset av for funksjonsnedsettelse, ble likevel ikke innstilt til jobb.

«Vårt inntrykk er at kandidaten er lite selvstendig og har lav arbeidskapasitet, som vil være vanskelig å se vil passe inn i vår arbeidsform og krav til selvstendighet», konkluderte KFV i tilsettingsvedtaket.

En viktig grunn til skepsisen på Kontoret for voldsoffererstatning, var at søkeren hadde brukt 11 år på å fullføre et femårig studium, og at hun ikke hadde arbeidserfaring å vise til siden 2015.

Søkeren selv forklarte dette med at hennes ADHD-diagnose ble stilt underveis i studiet. Fra våren 2015 fikk hun støtte fra Nav til å fullføre studiene.

«Bestemt seg på forhånd»

Den kvinnelige juristen klagde til Diskrimineringsnemnda ikke lenge etter at hun fikk avslaget på søknaden. Hun mener at KFV har basert avslaget på «synsing» og «antakelser», og mener at funksjonsnedsettelsen er den egentlige årsaken til at de ikke ønsket å ansette henne.

Slik hun ser det «hadde KFV bestemt seg på forhånd – de ønsket ikke å ansette noen med tilretteleggingsbehov og tilpasset tilsettingsvedtaket deretter».

Kontoret for voldsoffererstatning
  • Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er et statlig forvaltningsorgan i Vardø underlagt Sivilrettsforvaltningen.
  • Arbeidsoppgavene er å behandle søknader om voldserstatning. KFV behandler også saker om regress mot skadevolder. Sivilrettforvaltningen er klageorgan.

Vektla personlige egenskaper

Kontoret for voldsoffererstatning avviser i sitt tilsvar for nemnda at det var ADHD-diagnosen som var årsaken til at hun ikke ble ansatt.

«Basert på tidligere erfaringer og den arbeidsformen KFV har, er det etter KFVs vurdering nødvendig å stille spesifikke krav til personlige egenskaper, i tillegg til utdanning. Dette skyldes bl.a. at saksbehandlerne vil ha ansvar for tunge og kompliserte saker knyttet til for eksempel overgrep mot barn, voldtekt og lignende. Saksbehandlerne må ha tilstrekkelig kapasitet og være trygge og selvstendige for å kunne håndtere slike saker. Det presiseres også i utlysningsteksten at personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt», heter det i tilsvaret.

Statsorganet avviser at tilretteleggingsbehovet var grunn til at hun ikke ble ansatt, siden hun beskrev behov som i stor grad ville blitt ivaretatt av den innføringen KFV uansett har for alle nyansatte.

Derimot var manglende arbeidserfaring noe som KFV la vekt på, og som de mener er relevant.

«Selv om det ikke stilles krav til relevant arbeidserfaring, er KFV opptatt av om kandidatene generelt kan vise til erfaringer fra arbeidslivet. Dette vil gi et inntrykk av arbeidskapasitet og hvordan man generelt fungerer i en arbeidssituasjon», heter det i tilsvaret.

(Artikkelen fortsetter under.)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Nemnda: Diskriminering har skjedd

Men Diskrimineringsnemndas vurdering og konklusjon er entydig: Kontoret for voldsoffererstatning har diskriminert jobbsøkeren grunn av funksjonsnedsettelse.

Nemnda mener KFV ikke har gjort nok for å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og har kommet til at det er direkte årsakssammenheng mellom den manglende vurderingen og funksjonsnedsettelsen.

«Etter nemndas vurdering har ikke arbeidsgiver sannsynliggjort at disse manglene skyldtes andre forhold enn det anførte diskrimineringsgrunnlaget. Det legges da til grunn at diskriminering har skjedd», skriver nemnda.

Derfor kommer nemnda til at kvinnen er blitt direkte forskjellsbehandlet på grunn av funksjonsnedsettelse i ansettelsesprosessen».

Nemnda har også bestemt at KFV skal betale kvinnen 40.000 kroner i oppreisning.

Tar til etterretning

 – Vi tar vedtaket fra Diskrimineringsnemnda til etterretning. Ut over det har vi ingen kommentar.

Det skriver avdelingsdirektør og pressekontakt Ivar André Holm i en e-post til Handikapnytt etter at vi ba om KFVs kommentar til Diskrimineringsnemndas vedtak.

Statlige virksomheter er pålagt egne føringer og regler som skal bidra til at funksjonshemmede og personer med såkalte hull i CV-en skal komme i jobb.

Både Erna Solbergs regjeringer og den sittende Støre-regjeringen har hatt mål om at det offentlige skal arbeide aktivt for å ansette flere funksjonshemmede.

Forskrift til statsansatteloven fikk i 2019 nye bestemmelser om at kvalifiserte søkere i disse gruppene skal innkalles til intervju og at de skal ansette s dersom de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Handikapnytt ba om KFVs vurdering av den aktuelle ansettelsesprosessen i lys av disse bestemmelsene, men det avviser altså avdelingsdirektør Holm å kommentere.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.