Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Oslo rådhus.
BEKLAGELIG: Oslo kommune presiserer nå at prinsippene i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal gjennomsyre organiseringen av brukerstyrt personlig assistanse. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Oslo kommune innrømmer BPA-glipp

Velferdsetaten i Oslo har nå tatt inn direkte referanser til funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i konkurransegrunnlaget for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), etter kraftig kritikk om manglende likestillingsfokus.

Ivar Kvistum
Publisert 31.08.2021 16:57

Oppdatering, 10. september: Anbudskonkurransen er stoppet.

Les mer: STOPPER OMSTRIDT BPA-ANBUD: – OSLO SKAL FORTSATT HA GULLSTANDARDEN

***

Handikapforbundet og Uloba – Independent Living Norge rettet i forrige uke kraftig kritikk mot hvordan Oslo kommune beskriver brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i den nye anbudskonkurransen for tjenesten som nå er lyst ut.

Kritikerne mener at konkurransegrunnlaget fra kommunen beskriver BPA mer som en helsetjeneste enn som et likestillingsverktøy.

Uloba gikk så langt som å si at «30 års likestillingsarbeid for funksjonshemmede (var) fjernet med et pennestrøk».

NHFs regionleder Magnhild Sørbotten kritiserer at dokumentene ikke har noen referanse til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som byrådet har erklært som forpliktene for alt sitt arbeid.

Les mer: FRYKTER SVEKKET ASSISTANSE I OSLO

CRPD-beklagelse

Nå svarer Velferdsetaten i Oslo kommune på kritikken. I en e-post til Handikapnytt tilbakeviser direktør Guri Bergo at kommunen har lagt bort prinsippene i CRPD.

– Det framkommer gjennom hele konkurransegrunnlaget at formålet med konkurransen er å sikre gode tjenester som skal gjøre brukerne i stand til å leve så selvstyrte, selvstendige og uavhengige liv som mulig, skriver hun.

Men hun innrømmer samtidig:

– Velferdsetaten beklager at CRPD ikke er nevnt eksplisitt, men prinsippene gjennomsyrer dokumentene og våre forventninger.

Velferdsetaten beklager at CRPD ikke er nevnt eksplisitt, men prinsippene gjennomsyrer dokumentene og våre forventninger.

Presisering på plass

Tirsdag la etaten derfor ut en presisering i konkurransegrunnlaget der det blant annet står:

«Formålet med konkurransen er å sikre gode tjenester som skal gjøre brukere med BPA-ordninger i stand til å leve så selvstyrte, selvstendige og uavhengige liv som mulig. Det følger av Oslo kommunes byrådsplattform at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) skal legges til grunn for kommunens arbeid. CRPDs prinsipper om likestilling, brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i konkurransen om kjøp av BPA, og leverandørene skal utforme sine tilbud og tjenester på en måte som sikrer at prinsippene ivaretas overfor hele målgruppen.

Vi presiserer at konkurransegrunnlaget legger til grunn at alle BPA-ordninger som tilbys skal være i tråd med Oslo kommunes byrådsplattform. I evalueringen av tildelingskriteriene vil det også vektlegges hvordan leverandørene tilbyr tjenestene for å ivareta prinsippene i konvensjonen ovenfor hele målgruppen.»

Større innslag av helsehjelp

Samtidig påpeker direktør Guri Bergo i Velferdsetaten at BPA har gjennomgått en utvikling de siste årene som innebærer at tjenesten har fått større innslag av helsehjelp.

– BPA gis nå i større grad til personer som ikke selv kan ivareta den direkte brukerstyringen gjennom å være arbeidsledere, slik som barn og personer med utviklingshemning. Personer med vedtak om tvang og makt etter helselovgivningen har også rett på å få organisert tjenestene sine som BPA, skriver hun.

Bergo mener at BPA som likestillingsverktøy kan og bør utformes på ulike måter, avhengig av den individuelle personen som mottar BPA. Likestilling og forsvarlighet må sikres for hele målgruppen.

– For å oppnå dette, vil det for de mer komplekse BPA-ordningene være aktuelt å stille krav som ivaretar forsvarligheten i tjenesten, slik som krav til kompetanse og dokumentasjon. Formålet med å stille disse kravene er ikke å hindre, men å sikre likestilling, skriver Bergo.

Formålet med å stille disse kravene er ikke å hindre, men å sikre likestilling.

Hun understreker at krav til dokumentasjon og journalføring bare gjelder der det er nødvendig for å oppfylle lovkrav til helsetjeneste. Det samme gjelder krav til bestemt kompetanse hos assistenter.

– Kravet til fagkompetanse gjelder kun ordninger hvor dette er nødvendig for å ivareta brukers behov, og er utformet for å sikre at rammeavtalen favner BPA til hele målgruppen, skriver Bergo.

– Vi vil understreke at det ikke stilles krav til fagkompetanse i BPA-ordninger der det er forsvarlig med ufaglærte assistenter, skriver hun også.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 Avgjørende med fleksibilitet

– Hvordan kan man oppnå målet om fulle stillinger for assistenter i mindre ordninger uten at det legger begrensninger på fleksibiliteten som den enkelte trenger i sin BPA-ordning?

– Målet om heltidskultur innenfor helse- og omsorgssektoren følger av Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser, som er obligatorisk å benytte i alle kontrakter om helse- og omsorgstjenester. Målet er å sikre trygge og forutsigbare arbeidsforhold for ansatte som arbeider på kontrakter med Oslo kommune, herunder kunne tilby størst mulig stillingsgrad for de ansatte som ønsker det. Målet om heltidskultur er ikke formulert som et tallfestet krav, men må forstås opp mot den enkelte tjenestes konkrete utforming. Innenfor BPA er det slik at mange assistenter ønsker deltidsstillinger, fordi de for eksempel kombinerer assistentjobben med studier eller annet arbeid. Videre er det avgjørende at bruker har fleksibilitet i henhold til når BPA skal ytes, svarer Bergo.

Ingen tilbaketrekking

Hun avviser at det er aktuelt å trekke konkurranseutlysningen tilbake, slik Uloba har tatt til orde for.

– Velferdsetaten mener at konkurranseutlysningen både fremhever og ivaretar kravene til likestilling, brukerstyring og selvstendighet innenfor de rammene som per i dag foreligger for tjenesten BPA. Samtidig ser vi ser at det er et gap mellom de rettslige reguleringene og forventningene til hva som er mulig å oppnå innenfor rammen av dagens ordninger. Dette er problemstillinger som ikke kan løses gjennom en offentlig anskaffelse, hvor vi som oppdragsgiver er forpliktet til å holde oss innenfor gjeldende regelverk. Vi kan dermed ikke se at det å trekke utlysningen vil avhjelpe kritikken som er fremmet, for eksempel mot at BPA defineres som en helse- og omsorgstjeneste.

Videre:

– Vi presiserer at konkurransegrunnlaget tar høyde for eventuelle endringer i tjenesten som skjer i løpet av kontraktsperioden. Dersom det skjer endringer i lovverk, føringer eller annet som har innvirkning på innholdet og utformingen av BPA, vil dette også legges til grunn i de aktuelle kontraktene.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.