Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Holden og Hauglie i samtale i konferansesal.
EKSPERTRÅD: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mottar rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Ekspertutvalg vil gjøre uføretrygden mer «arbeidsorientert»

Hundretusener av syke eller uføre nordmenn står utenfor arbeidslivet, men økonomiske insentiver kan få flere i jobb, mener et sysselsettingsutvalg.

Av Handikapnytt
Publisert 28.03.2019 12:55

(NTB-Kristian Skårdalsmo:) Professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo presenterte ekspertgruppens forslag da han torsdag overrakte rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av dem som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier Holden.

– Veldig mye forskning og erfaring viser at økonomiske insentiver virker, men ofte er det behov for andre ting i tillegg, sier han.

«Arbeidsorientert uføretrygd»

330.000 nordmenn er registrert som uføre. For å få flere av disse i jobb foreslår utvalget en omlegging av uføretrygden blant annet gjennom innføring av såkalt helsejustert lønn.

– Det innebærer et uførevedtak hvor man får et anslag på reduksjon i produktivitet per time. Arbeidsgivere betaler en timelønn som bygger på ordinær lønn, justert for reduksjonen i produktivitet. Uføretrygden gis da som kompensasjon for redusert timelønn, og eventuelt også for redusert arbeidstid, heter det.

Reduserte minstenivåer

Utvalget foreslår reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, og mest for de aller yngste, men samtidig økt oppfølging.

– Innsparingene ved reduserte trygdeytelser bør først og fremst brukes for bedre oppfølging for unge som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet, heter det.

Innsparingene ved reduserte trygdeytelser bør først og fremst brukes for bedre oppfølging for unge som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

Mer til Nav

Ekspertene tar også til orde for tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak, tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre, redusert aldersgrense til 70 år og gjennomgang av særaldersgrensene.

De vil også gi Nav mer penger til å følge opp sine brukere.

Les hvordan Handikapforbundets leder, Arne Lein, reagerer på forslagene til sysselsettingsutvalget her: – KUTT I TRYGDENE FÅR IKKE FLERE UT I JOBB

Gradering av sykepenger

Sentralt i rapporten står en endret sykepengeordning: Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder. Økt gradering vil gi sterke insentiver til å komme tilbake i arbeid, ifølge Holden.

– Forskning tyder på at dette vil føre til redusert sykefravær og færre på AAP (arbeidsavklaringspenger), sier han.

Norge har et høyt sykefravær i internasjonal sammenheng, og ekspertene foreslår derfor å endre sykepengeordningen, blant annet ved å redusere kompensasjonsgraden til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder.

– Forslaget innebærer for eksempel at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil 6 måneder med 80 prosent kompensasjon, skriver utvalget.

Arbeidsgivers ansvar

Videre foreslår ekspertgruppen delvis å forskyve arbeidsgivers finansieringsansvar fra korttidsfravær til langtidsfravær, innenfor en kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivere samlet.

– Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

LO: –Uaktuelt med kutt

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik avviser alle forslag om kutt i sykelønnsordningen.

– LO går kraftig imot ethvert kutt i sykelønnsordningen og andre trygdeordninger. Det løser ikke de virkelige utfordringene med å få folk i jobb, men fratar kun svake grupper inntekt, sier hun i en pressemelding.

LO reagerer sterkt på forslaget om at lønn under sykdom reduseres til 80 prosent for dem som har vært syke i mer enn seks måneder.

– Det virker ikke som om utvalget har tatt inn over seg at det er leger som sykmelder. Det er ikke valg den enkelte gjør fordi det lønner seg økonomisk, sier Hessen Følsvik, som frykter forslaget vil kunne ramme lavtlønte og langtidssyke.

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom ser fram til å drøfte saken videre når partene i arbeidslivet nå blir invitert med i utvalget.

– Når det gjelder sykepenger, er det viktig at utgiftene til bedriftene ikke øker. Vi må også se på hvordan dette slår ut for ulike bransjer. Det må heller ikke bli slik at arbeidsgivere vegrer seg for å ansette folk med helseutfordringer, sier hun til NTB.

Virke-sjef Ivar H. Kristensen mener det er positivt at utvalget foreslår konkrete endringer i sykelønnsordningen.

– Det er helt i tråd med det Virke har tatt til orde for når ekspertgruppen foreslår endringer som er kostnadsnøytrale for arbeidsgiverne, men som øker både arbeidsgivers og arbeidstakers insentiv til å få ned langtidsfraværet, sier han.

Første skritt på veien

Utvalget fikk for vel ett år siden i oppdrag å komme med forslag til tiltak for å flere i jobb.

Selv om norsk økonomi går bra, har Hauglie pekt på at innvandrere og funksjonshemmende i for stor grad står utenfor arbeidsmarkedet, og at det er blitt flere unge på helserelaterte ytelser.

Rapporten er bare første skritt i prosessen. I fase to skal partene i arbeidslivet og fagekspertene det neste året fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.