Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Per-Kristian Foss.
KRITISK: Riksrevisjonen, ledet av riksrevisor Per-Kristian Foss, er kritisk til flere forhold i rundt Navs innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. (Foto: Ilja Hendel, Riksrevisjonen)

Milliardkjøp av hjelpemidler uten konkurranseutsetting

Riksrevisjonen kritiserer Nav for å bryte anskaffelsesloven når de kjøper inn hjelpemidler til funksjonshemmede. – Vi har opptrådd til beste for brukerne og samfunnet, svarer Nav.

Av Ivar Kvistum
Publisert 24.10.2018 14:34

Nav kjøpte inn hjelpemidler i 2017 for 1,4 milliarder kroner uten at anskaffelsene er kunngjort eller konkurranseutsatt.

7 av totalt 13 rammeavtaler på hjelpemiddelområdet ble samme år forlenget langt ut over den avtalte opsjonstiden.

Datasystemene som skal sikre god internkontroll på hjelpemiddelområdet, er for svak.

Dette er hovedpunktene i Riksrevisjonens kritikk mot Arbeids- og velferdsetatens (Nav) anskaffelser av hjelpemidler til funksjonshemmede.

Kritikken framgår i revisjonen av departementene og de underliggende virksomhetene for 2017.

Cirka 150 000 personer bruker hjelpemidler som er utlånt eller formidlet fra Nav. I 2017 kjøpte Nav inn hjelpemidler for hele 6,2 milliarder kroner.

Det meste av anskaffelsene skjedde gjennom såkalte rammeavtaler der man på forhånd – og for en fastsatt periode – avtaler spesifikasjoner og betingelser med leverandører gjennom en åpen anbudskonkurranse.

Ikke konkurranseutsatt

Men ikke alle hjelpemidlene ble anskaffet på den måten. I 2017 ble det kjøpt hjelpemidler utenfor rammeavtalene for til sammen 1,4 milliarder kroner.

Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig, fordi:

«Anskaffelser som har en anslått verdi over den nasjonale terskelverdien skal kunngjøres. I 2017 var terskelverdien 1,1 millioner kroner. Potensielle leverandører skal gjennom kunngjøringen få mulighet til å vurdere om de vil delta i konkurransen», heter det i Riksrevisjonens rapport.

Videre heter det:

«Arbeids- og velferdsetaten har gjennomført flere direkte anskaffelser av hjelpemidler for beløp som er vesentlig over terskelverdien, uten at anskaffelsene er kunngjort eller konkurranseutsatt.»

Arbeids- og velferdsetaten har gjennomført flere direkte anskaffelser av hjelpemidler for beløp som er vesentlig over terskelverdien, uten at anskaffelsene er kunngjort eller konkurranseutsatt.

Riksrevisjonen viser blant annet til at innkjøp av optikertjenester, briller og kontaktlinser har foregått uten kunngjøring.

Et annet eksempel er kalendere og planleggingssystemer, altså hjelpemidler som lagrer og organiserer data om planlagte aktiviteter.

Komplisert og tidkrevende

Kontorsjef Christian Lupke i Arbeids- og velferdsdirektoratet forklarer i en e-post til Handikapnytt hvorfor ikke alle innkjøp av hjelpemidler blir konkurranseutsatt.

Det har sammenheng med at de store innkjøpene på hjelpemiddelområdet både øker og endres over tid.

Arbeidet med å konkurranseutsette nye hjelpemiddelkategorier er svært omfattende og komplekst:

«Det tar ofte nærmere 2 år fra vi starter opp en anskaffelsesprosess til avrop på ny rammeavtale kan gjennomføres», skriver Lupke.

Portrettfoto av Christian Lupke.

HENSYN TIL BRUKERNE: Forlengelser av rammeavtaler skjer utelukkende av hensyn til det beste for brukerne og samfunnet, og aldri for å omgå anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse.
, understreker kontorsjef Christian Lupke i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto: Nav)

Han opplyser at anskaffelsen av kalendere og planleggingssystemer etter planen skal inn i en egen rammeavtale neste år. For optiske hjelpemidler og belysning er det fortsatt flere forhold som må avklares, ifølge Lupke.

«Bryter med anskaffelsesloven»

Rammeavtalene som Nav inngår for ulike kategorier hjelpemidler, har i utgangspunktet en varighet på to år, pluss opsjon på inntil to nye år. Dette innebærer at rammeavtalene må erstattes av nye hvert fjerde år.

Men i 2017 ble 7 av 13 rammeavtaler på hjelpemiddelområdet forlenget ut over avtalt opsjonstid.

Riksrevisjonen mener at det «bryter med anskaffelseslovens grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling og forutberegnelighet».

Forlengelsene varierte fra 76 til 214 dager.

Anskaffelsesloven (Lov om offentlige anskaffelser) bestemmer hvordan det offentlige skal gå fram når i innkjøp av varer og tjenester.

Et særskilt år

Kontorsjef Christian Lupke i Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til at 2017 var et særskilt år for Nav.

«Det har ikke vært vanlig for Nav å forlenge avtalene i samme omfang tidligere. Vi har arbeidet målrettet med å redusere omfanget av slike forlengelser, og fra sommeren 2018 er ingen avtaler prolongert ut over avtalt opsjonstid», skriver kan i e-posten til Handikapnytt.

Riksrevisjonen
  • Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette skjer gjennom revisjon, kontroll og veiledning.
  • Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

En vanlig årsak til at avtaler blir forlenget, er at prosessen med å inngå nye blir forsinket.

«Forsinkelsene skyldes som regel ulike eksterne forhold som Nav ikke kan påvirke, som for eksempel langvarige innsyns og klageprosesser», skriver Lupke.

Risikerer helsefarlige hjelpemidler

Dersom Nav ikke forlenger, og dermed står uten rammeavtaler, risikerer man at Navs brukere får hjelpemidler som ikke er evaluert og testet etter gjeldende standarder, påpeker han.

«Vi har flere eksempler på at leverandører tilbyr produkter som ikke er satt lovlig på markedet, at produkter ikke tilfredsstiller anerkjente europeiske standarder eller at det tilbys produkter som kan være direkte helsefarlige for våre brukere. Videre bidrar rammeavtaler til at våre brukere får et enhetlig og likeverdig tilbud», skriver han i e-posten til Handikapnytt.

Vi har flere eksempler på at leverandører tilbyr produkter som ikke er satt lovlig på markedet, at produkter ikke tilfredsstiller anerkjente europeiske standarder eller at det tilbys produkter som kan være direkte helsefarlige for våre brukere.

Nav mener forlengelsene er i tråd med anskaffelseslovens formål, selv om Riksrevisjonen sier noe annet.

«Eventuelle midlertidige anskaffelser vil være like ressurs- og tidkrevende som de ordinære anskaffelsene, og ikke mulig å gjennomføre innenfor aktuell tid. Det eneste samfunnsmessige fornuftige og realistiske alternativet i slike tilfeller er å forlenge eksisterende rammeavtaler», skriver han, og konkluderer:

«Slike forlengelser skjer utelukkende av hensyn til det beste for brukerne og samfunnet, og aldri for å omgå anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse.»

Portrettfoto av Anniken Hauglie.

IKKE FORNØYD: – Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har bedt om en redegjørelse fra Nav. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ikke tilfreds

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har svart på Riksrevisjonens merknader i et notat som er vedlagt rapporten.

«Jeg er (…) ikke tilfreds med at Riksrevisjonen finner at det i 2017 er anskaffet hjelpemidler for store summer uten konkurranse», skriver hun.

Hauglie medgir også at det er uheldig at over halvparten av rammeavtalene ble forlenget ut over avtalt opsjonstid.

«Direktoratet opplyser at dette gjaldt uvanlig mange rammeavtaler i 2017. Per 1. juli 2018 er ingen avtaler forlenget ut over avtalt opsjonstid», påpeker Hauglie.

Hun har bedt om å få en forklaring fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.