Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Overrekelse av rapporten.
PÅ HØY TID: Leder Nils Kristian Bogen i Likestillings- og mangfoldstuvalget overrekker utrednigen «På høy tid» til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: Ivar Kvistum)

Ny utredning: – Det går altfor sakte med likestillingen for funksjonshindrede

Tempoet i arbeidet med å sikre funksjonshindrede full likestilling i Norge er altfor lavt, mener det regjeringsoppnevnte Likestillings- og mangfoldsutvalget, som tirsdag overrakte sin utredning.

Ivar Kvistum
Publisert 02.05.2023 16:03

– Denne utredningen er en ubehagelig påminnelse om at vi ikke har hatt den framdriften som man kan forvente på dette området i et land som Norge, sier leder for Likestillings- og mangfoldsutvalget, Nils Kristian Bogen, til Handikapnytt.

Tirsdag 2. mai overrakte han den offentlige utredningen «På høy tid» til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Likestillings- og mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge og kommet med anbefalinger og forslag som skal fremme likestilling, hindre diskriminering og bidra til at funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt.

Brukes til politisk påvirkning

I dokumentet foreslår utvalget 159 tiltak, fordelt på 10 ulike områder.

– Mange av forslagene er ganske konkrete og operative. Vi utfordrer departementene og regjeringen tydelig på mange områder, og vi ønsker å legge et ekstra press på prosessen med å inkorporere CRPD, sier Nils Kristian Bogen til Handikapnytt.

– Hvordan håper du som utvalgsleder at denne utredningen blir brukt og lest?

– Det aller viktigste for utvalget og for meg er at dette blir brukt til å utøve politisk påvirkning fra regjering og storting, og videre ut i fylker og kommuner. Det er så arbeid som gjenstår der ute, så mye uvitenhet og utdaterte rundskriv og lovverk. Det er derfor en voldsom jobb å gjøre for å øke kunnskap og bevissthet hos hjelpeapparatet der ute. Inkorporeringen av CRPD gjør dette enda mer aktuelt, svarer han.

Bogen på talerstolen, holder innlegg om utredningen.

FOR LITE FRAMDRIFT: Nils Kristian Bogen mener arbeidet med funksjonshindredes likestilling går altfor sakte, og at utredningen «På høy tid» er et viktig redskap for å øve politisk påvirkning. (Foto: Ivar Kvistum)

CRPD på inn i menneskerettsloven

Da Bogen presenterte innholdet i utredningen på Kulturhuset i Oslo tirsdag, understreket han at samfunnets aksept av annerledeshet og mangfold går for tregt. Det gjenstår mye for å få ulike nivåer og organer i forvaltningen til å fungere godt nok sammen. Silotekningen gjør seg fortsatt gjeldende.

For Likestillings- og mangfoldsutvalget er det overordnet viktig at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) blir en del av norsk lov, og utvalget er tydelig på at det vil ha den i menneskerettsloven.

Videre understreker utvalget at det er nødvendig å sette trykk på arbeidet med universell utforming av hele samfunnet, og særlig skolene.

– Dette bare må vi få fortgang på, og politikerne må prioritere det høyt. Regjeringen er nødt til å legge fram en ny og forpliktende handlingsplan med tidsfrister, sa Nils Kristian Bogen.

Videre understreker utvalget at det er nødvendig å utvikle brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en statlig tjeneste.

Fjerne barrierer

Utredningen «På høy tid» er bygget opp i et livsløpsperspektiv. Den vektlegger tiltak som skal sikre familier med funksjonshindrede barn, kommer med forslag om hvordan flere kan delta i arbeidsliv og samfunnsliv.

– Samfunnsdeltakelse hindres av mangel på både assistanse og universell utforming. Det må være en politisk oppgave med høy prioritet å fjerne disse barrierene, sa utvalgslederen.

Men utvalget peker ikke bare på fysiske barrierer. Også samfunnets holdninger og manglende kunnskap er alvorlige barrierer som hindrer funksjonshindrede i å delta på samfunnets arenaer, mener det.

Ingen tid å miste

Anette Trettebergstuen roste Likestillings- og mangfoldsutvalget for jobben som er gjort med å oppfylle et mandat som er svært stort. Hun minnet om at funksjonshindredes menneskerettigheter og likestilling er et prioritert område for regjeringen, og at arbeidet med å lovfeste CRPD er i gang.

– Ekspertgruppen som utreder hvordan – ikke om – dette skal gjøres, vil levere sine anbefalinger i løpet av året. Den skal rett på høring, for vi har ingen tid å miste, sa hun.

Til Handikapnytt utdyper hun:

– Mange synes at det har tatt for lang tid. Nå har landet en regjering om ønsker å gjennomføre det, og vi vil gjøre det så raskt som overhodet mulig.

Anette Trettebergstuen holder innlegg.

KOORDINERENDE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen erkjenner at arbeidet med funksjonshindredes likestilling går for tregt. Hun varsler at arbeidet med å inkorporere CRPD i norsk lov går så fort som det er mulig. (Foto: Ivar Kvistum)

Det har gått for tregt

Hun erkjenner at utredningen hun ble overrakt, belyser problemstillinger som i stor grad er kjent fra før.

– Det er fordi mange funksjonshindrede møter barrierer i samfunnet. Det vet vi, og det har gått altfor tregt å gjøre noe med det, sier Trettebergstuen.

Som likestillingsminister har Trettebergstuen et koordinerende ansvar for funksjonshindredes likestilling.

Under presentasjonen ble Trettebergstuen konfrontert med av Blindeforbundets Sverre Fuglerud at det nå er 500 dager siden BPA-utvalget la fram sin utredning om – uten at regjeringen så langt har fulgt den opp. Her henviste Anette Trettebergstuen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– De aller fleste av de konkrete tiltakene og virkemidlene som skal til for at samfunnet blir likestilt, ligger på andre statsråders områder. Men dette er et arbeid som hele regjeringen synes er viktig. Og vi skal sammen ta stilling til hvordan vi skal følge opp utredningen, sier Anette Trettebergstuen til Handikapnytt.

Pirker i norsk selvforståelse

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik har sittet i Likestillings- og mangfoldsutvalget. Hun deler utvalgslederens beskrivelse av utredningen som både et oppdatert kunnskapsgrunnlag om funksjonshindredes likestilling, med en kritisk analyse av at samfunnet har kommet mye kortere på dette området enn man burde kunne forvente.

– Vi gir politikerne en skarp tilbakemelding. Samtidig utfordrer vi den norske selvforståelsen om at alle er likestilte i dette samfunnet, sier hun til Handikapnytt.

Nytt ord

Likestillings- og mangfoldsutvalget introduserer et nytt ord – funksjonshindret – som de mener kan erstatte flere av begrepene som til nå er blitt brukt – som funksjonshemmet, nedsatt funksjonsevne og funksjonsnedsettelse.

– Hensikten er å finne et ord som har oppmerksomheten på omgivelsene mer enn personen, sier Tove Linnea Brandvik.

– Vil Norges Handikapforbund begynne å bruke dette begrepet?

– Det må organisasjonen selv ta stilling til, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.