Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Aleksander Stokkebø (H) foran Stortinget
FLERE I ARBEID: Det finnes veldig mange flinke folk – bare de får sjansen av fellesskapet, sier Aleksander Stokkebø som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. I sitt alternative budsjett setter partiet av midler til 1000 VTA-plasser og 1000 tilrettelagte arbeidsplasser. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Høyre satser på arbeid til flere i sitt alternative budsjett

1000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og 1000 nye tiltaksplasser til personer med nedsatt arbeidsevne er noen av satsingene i Høyres alternative budsjett for 2023.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 23.11.2022 15:55

I sitt alternativ til budsjettet for neste år setter Høyre av 146 millioner kroner for å opprette 1000 nye plasser innenfor varig tilrettelagt arbeid, såkalte VTA-plasser.

Som Handikapnytt tidligere har omtalt har regjeringen ikke funnet noen midler i neste års budsjett til dette, mens SV, som regjeringen nå forhandler med, i sitt alternative budsjett har funnet 73 millioner til 500 nye VTA-plasser.

Evner og potensiale

– Vi mener at alle i samfunnet har noe å bidra med. Det finnes veldig mange flinke

Aleksander Stokkebø (H) foran Stortinget

SKOLE: –Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og innsatsen må derfor fortsette med uforminsket styrke, sier Høyres Aleksander Stokkebø. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

folk – bare de får sjansen av fellesskapet. Derfor er det en viktig prioritering for oss å sørge for at alle kan bruke sine evner og potensiale, sier Høyres Aleksander Stokkebø, stortingspolitiker og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Det finnes veldig mange flinke folk – bare de får sjansen av fellesskapet.

Det er rundt 12 000 tilrettelagte arbeidsplasser her til lands. Behovet er økende. NRK Nyheter fortalte tirsdag at det ifølge trengs flere enn 1000 nye tilrettelagte arbeidsplasser årlig, ifølge nye tall fra Nav.

Helt Med og BRA

VAT-plassene inngår i et av Høyres fire satsingsområder i budsjettet, som er å få flere i jobb og inkludere flere. Partiet har også satt av 160 millioner til 1000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. «Helt Med», som skaffer jobb til personer med utviklingshemning og TV BRA, TV-kanalen for og med utviklingshemmede, får 7 millioner.

Høyre vil også øke personfradraget med 5000 kroner og øke sats i minstefradraget med 10 prosentpoeng for arbeid og trygd, og de vil øke barnetrygden med 3000 kroner i året per barn.

Billett inn i arbeidslivet

«En av de viktigste oppgavene fremover blir å spleise de som står utenfor arbeidslivet med de mange ledige jobbene, skriver Høyre i presentasjonen av eget budsjett.

For å sikre at flere får den kompetansen de trenger for å ta del i arbeidslivet framover vil Høyre gjøre det enklere for voksne å skaffe seg et vitnemål eller fagbrev. Partiet peker på behov for fleksibel opplæring, bedre tilgjengelighet og økt kapasitet som vil gi voksne en billett inn i arbeidslivet. Virkemidler er 60 millioner til såkalte bransjeprogrammer så flere skal kunne få utdanning mens de står i jobb, og 58 millioner til å sikre at flere voksne fullfører videregående skole.

Null til veikart for nærskolene

Bare 20 prosent av skolene er universelt utformet her til lands. Mange får ikke gått på nærskolen og stenges ute fra det nærmeste og naturligste fellesskapet de har rett til å være en del av. Høyre er opptatt av gode lokalsamfunn og vil gi alle en skole der de trives og lærer det de skal.

Men Høyre har – i likhet med regjeringen – ikke satt av midler til oppfølging av «Veikart for universelt utformet nærskole. Hvordan skal de som ikke får gå på nærskolen komme med i fellesskapet i de gode lokalsamfunnene?

Politikk i praksis

– Det viktigste er hva man konkret gjør som skoleeier, mener Stokkebø, og sier at han som tidligere lokal- og fylkespolitiker har erfart at veldig mange høyrepolitikere og skoleeiere – kommuner for grunnskolens del og fylker for videregående skolers del – er opptatt av å prioritere tilgjengelighet for alle.

– Dette er et arbeid som gjøres i den praktiske virkeligheten ute i kommunen. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og innsatsen må derfor fortsette med uforminsket styrke. Det vet jeg at våre folkevalgte er opptatt av, sier Stokkebø.

10 mill. mot drop outs

For å bidra til god oppvekst, skal alle få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, mener Høyre, og gir tilskudd til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter mv. på 30 millioner.

Partiet setter også av 196 millioner kroner til investeringstilskudd til 1000 heldøgns omsorgsplasser slik at kommunene kan bygge og renovere sykehjemsplasser for eldre, samt boliger til mennesker med utviklingshemning.

For å få flere vanskeligstilte inn på boligmarkedet gir de tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller med samme tilsagnsramme som i 2022 – 69 millioner.

De øker potten til ideelle og frivillige organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold med 17 millioner, og setter av 10 millioner til å styrke oppfølgingstjenesten for elever som dropper ut.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.