Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illutrasjonsbilde av museum med mennesker med funksjonshemning
IKKE FOR ALLE: Det gjøres mye godt arbeid for å tilgjengeliggjøre museer i Norge, men en stor andel av befolkningen stenges ute fra museumsopplevelser grunnet manglende universell utforming. Det viser en rapport fra Rambøll laget på oppdrag fra Bufdir. (Illustrasjon: Freepik)

Lang vei å gå før norske museer blir tilgjengelig for alle

Det står dårlig til med den universelle utformingen ved norske museer her til lands, ifølge en ny rapport.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 13.12.2022 09:32

Det skorter på universell utforming ved norske museer – både når det kommer til bygningsmassen, det fysiske miljøet og formidlingen. 

Arenaer med antikvarisk status som «fredet/verneverdig» er minst universelt utformet.

Det kommer fram i rapporten «Kartlegging av status og arbeidet med universell utforming i norske museer», laget av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Når museer ikke er universelt uformet, utestenges en stor andel av befolkningen fra å

Anna Bjørshol portrett

OM RAPPORTEN: Anne Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir. (Foto: Nyebilder.no)

kunne besøke og oppleve utstillinger. Dette er ikke bra, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir om rapporten på Bufdirs hjemmesider.

Når museer ikke er universelt uformet, utestenges en stor andel av befolkningen fra å kunne besøke og oppleve utstillinger. Dette er ikke bra.

Lang vei fram

Rambøll har undersøkt universell utforming i bygninger og utearealer, digitale kanaler, formidling og i museenes strategiske arbeid. Undersøkelsen er basert på selvrapportering, og ble sendt til 472 museumsarenaer. 295 har deltatt.

Resultatene viser at det gjøres mye godt arbeid i museumssektoren, men at det likevel er en lang vei å gå.

Lite brukermedvirkning

Mange har gjennomført tiltak for å bedre den fysiske tilgjengeligheten.

Samtidig mangler mange ansatte opplæring i hvordan de skal imøtekomme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for bistand. Det er dessuten lite brukermedvirkning i planleggingen av utstillingene, og arenaene har kommet kort i å gjennomføre universell utforming som en integrert del av sitt overordnete strategiske planverk, kan man lese i rapporten.

Museenes etterspørsel

– Vi ser at det er nødvendig å øke museenes kompetanse om hvordan de kan sikre likeverdig tilgjengelighet både i sin bygningsmasse, men også når det gjelder utearealer og i sin formidling. Dette er også noe flere av museene selv etterspør i rapporten, sier Bjørshol på Bufdirs nettsider.

Mange mangler

Museene er mer bevisste på hvordan de kan sikre tilgang for personer med nedsatt bevegelighet sammenlignet med andre grupper med funksjonsnedsettelser. Likevel er inngangspartiet i 38 prosent av museene ikke trinnfritt. 1 av 4 museer mangler tilgjengelige toaletter i toalettområdene, og over halvparten har nivåforskjeller i utstillingen som begrenser mulighetene for rullestolbrukere.

– Rapporten viser at mange museer i dag har store mangler når det kommer til universell utforming. Dette gjelder særlig museer med antikvariske restriksjoner, uttaler Bjørshol.

Behov for kunnskap

Det er gjennomført tiltak for å bedre den fysiske tilgjengeligheten ved museet for noen grupper, som for eksempel personer med nedsatt bevegelighet og personer med nedsatt syn, men lite er gjort for andre grupper.

Et flertall av arenaene har heller ikke gitt sine ansatte opplæring i hvordan man imøtekommer personer med funksjonsnedsettelser som har behov for bistand, noe som kan utgjøre en ytterligere barriere for de som ønsker å besøke museene.

– Det er stort behov for informasjon og veiledning om hvordan man kan øke graden av universell utforming i bygg med antikvariske restriksjoner, noe som er en begrensning som mange museer opplever å stå ovenfor, sier Bjørshol.

Mye å ta tak i

Guri Henriksen

MANGE PUNKTER: Guri Henriksen, interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Guri Henriksen, interessepolitisk seniorrådgiver i Norges Handikapforbund, har gått gjennom rapporten. Slik oppsummerer hun noen av de andre utfordringene den peker på:

  • De tre viktigste barrierene er økonomiske ressurser, antikvariske krav knyttet til bygningsmassen og museets egenart.
  • De fleste museumsarenaer har ikke gjort tiltak for at formidlingen i utstillingen skal dekke alles behov.
  • Nesten alle oppgir at det finnes P-plass. 65 % rapporterer at adkomstvei fra P-plass til hovedinngang er universelt utformet.
  • Bygningsmassene har lavest grad av universell utforming. De oppnår i snitt 4,3 på en skala fra 1 til 10 der 10 er høy grad av universell utforming.
  • 38 % av arenaene har ikke trinnfritt inngangsparti. Innendørs er det mulig å forflytte seg rundt uten nivåforskjeller i 44 % av utstillingene, delvis i 23 % og ikke i 33 %.
  • 25 % av arenaene har ikke tilgjengelige toaletter. 59 % oppgir at de har tilgjengelige toaletter i alle toalettområder.

Kulturrådet har også ansvar

Rapporten anbefaler Bufdir og andre myndighetsaktører å utarbeide konkrete råd og retningslinjer om hvilke muligheter som finnes, og om hvordan museene kan bidra til økt grad av universell utforming.

– Museene er viktige kunnskapsinstitusjoner og møteplasser som skal være tilgengelige for hele befolkningen. Bufdirs rapport slår fast at det gjenstår et godt stykke arbeid, og at museene trenger mer kunnskap om universell utforming. Her har også Kulturrådet et ansvar, både som sentral utviklingsaktør for museumssektoren, og som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet, uttaler Ole Jakob Furset, seksjonsleder for kulturarv og museum i Kulturrådet på Bufdirs hjemmesider.

Planer for bedring

I 2023 skal Kulturrådet invitere til en digital møteserie om universell utforming for ulike yrkesgrupper i museene. Målet er å formidle informasjon, kunnskap og kontakter som legger til rette for at museene utvikler seg slik at flere opplever dem som tilgjengelige samfunnsinstitusjoner.

Dialog om oppfølging

Rapporten fra Rambøll inngår som en del av myndighetenes oppfølging av museumsmeldingen, og utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med å utforme en helhetlig nasjonal strategi for å sikre tilgang til museene for alle.

– Bufdir vil invitere ansvarlige myndigheter til dialog om hvordan funnene i rapporten nå bør følges opp, og vil vurdere behovet for veiledningsmateriale ovenfor museene om universell utforming, sier Bjørshol.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.