Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av bygningen der hjeløemiddelsentralen holder til, med Navs logo på et skilt i forgrunnen.
SENTRALE SENTRALER: Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus dekker to fylker som snart ikke eksisterer som egne enheter. I store deler av landet tegnes grensene på nytt. (Foto: Ivar Kvistum)

Nav-sjef: – Hjelpemiddelsentralene skal fortsatt være nær brukerne

Det er ingen automatikk i at det vil være samme antall hjelpemiddelsentraler som fylker etter regionreformen. Men Nav fastslår at det blir endringer.

Ivar Kvistum
Publisert 21.02.2019 15:50

I dag er det hjelpemiddelsentraler i alle fylker, med unntak av Oslo og Akershus som har én felles sentral. Fra 2020 vil det være bare 11 fylker i Norge dersom regionreformen blir gjennomført som planlagt.

Men det betyr ikke nødvendigvis at antallet hjelpemiddelsentraler reduseres tilsvarende, forklarer direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen.

– Det er ingen automatikk i at vi endrer antallet hjelpemiddelsentraler fordi fylkesgrensene flytter seg, sier hun til Handikapnytt.

Tett samarbeid

Johansen understreker at de tar utgangspunkt et annet sted i sin planlegging, nemlig i hvordan Nav kan tilby bedre tjenester til hjelpemiddelbrukere i framtiden og hvordan dette best kan organiseres når andelen eldre i befolkningen øker sterkt.

Økt digitalisering og forenklede søknadsprosedyrer er en viktig del av svaret på den store utfordringen, forklarer Liv Welde Johansen.

– Det er også viktig at det ikke blir for store avstander i formidlingssystemet. Vi må jobbe tett med både brukerne og kommunene, påpeker hun.

Det er også viktig at det ikke blir for store avstander i formidlingssystemet. Vi må jobbe tett med både brukerne og kommunene.

Det kommer til å bli endringer i organiseringen av hjelpemiddelsentraler i forhold til i dag. Noe er bestemt, og noe har foreløpig ikke kommet lenger enn til planleggingsfasen.

– Vi har bedt lederne for alle hjelpemiddelsentralene om å snakke med hverandre for å finne ut hvordan de kan harmonisere tjenestene sine og fordele oppgaver, for eksempel når det gjelder logistikk og lager, sier Johansen.

To i ett

Regionreformen har foreløpig kommet lengst i Midt-Norge, der de to trøndelagsfylkene ble slått sammen til nye Trøndelag fylke fra og med 1. januar 2018. Nord- og Sør-Trøndelag hadde hver sin hjelpemiddelsentral. Den er nå slått sammen til én, under samme leder – og med et felles brukerutvalg.

Portrettfoto av Liv Welde Johansen.

INGEN AUTOMATIKK: Det er ikke fylkesgrensene som dikterer hvordan hjelpemiddelsentralene skal være organisert, forklarer Liv Welde Johansen, direktør for Nav tjenester og tilrettelegging. (Arkivfoto: Bjørn Kollerud)

Men den skal være lokalisert på to forskjellige steder: På Tiller sør for Trondheim sentrum og i Levanger.

– Vi ønsker at sentralen i nord på sikt skal flyttes til Steinkjer, som er den største befolkningskonsentrasjonen i den delen av Trøndelag. Men vi har ingen bråhast, så derfor har vi forlenget leiekontrakten i dagens lokaler i Levanger. Bakgrunnen er blant annet at det er vanskelig å kravspesifisere et nytt bygg i Steinkjer før vi har en tydeligere beskrivelse av fremtidens tjenester og hvordan vi skal yte dem, forklarer Liv Welde Johansen.

Nå arbeider Nav med å finne ut av oppgavefordeling og organisering mellom de to trønder-sentralene.

Finnmark forblir

Fra 2020 blir Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til et felles Agder fylke. Det er bestemt at det bare blir én hjelpemiddelsentral. Den skal ligge lett tilgjengelig ved E18 utenfor Lillesand.

– Initiativet til å slå sammen de to sentralene på Sørlandet kom lokalt. Begge sentralene ligger i mindre fylker med relativt små avstander, og de mener selv de utnytter ressursene bedre på den måten de nå velger å organisere seg, sier Liv Welde Johansen.

Norgeskart med nye fylkesgrenser tegnet inn.

REGIONER: Slik blir de nye fylkesgrensene etter regionreformen. (Illustrasjon: Regjeringen.no)

Hordaland skal slås sammen med Sogn og Fjordane til det nye fylket Vestland. Hva som vil skje med de to hjelpemiddelsentralene som i dag ligger i Bergen og Førde, er ikke avklart.

– Det kan hende vi kommer til å fortsette med to sentraler som vil operere innenfor én region. Uansett er det viktig at de to snakker sammen.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark har som kjent utløst sterke reaksjoner i det nordligste fylket, der mange er redde for sentralisering og enda større avstander til viktige, offentlige funksjoner.

De to sentralene har i dag felles ledelse, av andre og mer midlertidige årsaker.

– Vi kommer til å se på hvordan vi kan samkjøre de to sentralene, men vi har ingen planer om å legge ned i Finnmark, sier Liv Welde Johansen.

Hjelpemiddelsentraler i Norge
 • Finnmark: Lakselv
 • Troms: Tromsø
 • Nordland: Bodø
 • Trøndelag: Trondheim (Tiller) og Levanger
 • Oppland: Gjøvik
 • Hedmark: Elverum
 • Oslo og Akershus: Oslo
 • Østfold: Greåker
 • Buskerud: Drammen
 • Vestfold: Stokke
 • Telemark: Skien
 • Aust-Agder: Arendal
 • Vest-Agder: Kristiansand
 • Ny sentral for hele Agder: Lillesand
 • Rogaland: Sandnes
 • Hordaland: Bergen (Kokstad)
 • Sogn og Fjordane: Førde
 • Møre og Romsdal: Ålesund

Uvisst i Viken

En annen omdiskutert del av regionreformen er sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til det nye storfylket Viken. I dag betjenes området av tre hjelpemiddelsentraler:

Den største av dem er sentralen som dekker Oslo og Akershus. Dette er landets definitivt største hjelpemiddelsentral, og den har allerede i flere år betjent funksjonshemmede bosatt i to fylker.

De to andre er Buskerud, som er lokalisert i Drammen, og Østfold, lokalisert på Greåker utenfor Fredrikstad.

Heller ikke her er det fastlagt om det blir endringer i sentralene, men Liv Welde Johansen påpeker at det er snakk om et område med stor befolkning og store avstander.

Derfor har Nav delt Viken inn i en østre og en vestre del, der den østre delen av Akershus hører sammen med dagens Østfold, mens den vestre ses sammen med dagens Buskerud.

Gode og samordnede tjenester

Hedmark og Oppland skal slås sammen til Innlandet. Opplands sentral ligger på Gjøvik mens sentralen for Hedmark ligger på Elverum. De to sentralene arbeider sammen for å levere gode og samordnede tjenester.

Også her vil beslutningen om antall sentraler komme som en følge av tjenestebeskrivelser i tett samarbeid med brukernes organisasjoner, forklarer Liv Welde Johansen.

Det samme gjelder for de to sentralene i Telemark og Vestfold, som er lokalisert til henholdsvis Skien og Stokke. Sentralene har i dag felles leder og jobber tett sammen for å utvikle gode tjenester for det nye, store fylket.

Forutsetter brukerdialog

For Norges Handikapforbund er det viktig at hjelpemiddelsentralene befinner seg så nær brukerne som mulig, og at alle sentralene har et likeverdig og helhetlig tilbud.

Det forklarer seniorrådgiver Guri Henriksen.

– Funksjonshemmede må få et tilbud ved sentralene som er minst like godt som i dag. Vår erfaring er at økt reisevei skaper problemer. Det så vi blant annet med omleggingen til fem regionale bilsentra, sier hun.

Henriksen representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i det sentrale brukerutvalget på hjelpemiddelområdet. Der har de mulige og framtidige konsekvensene av regionreformen vært drøftet ved flere anledninger.

– Handikapforbundet spilte en sentral rolle i å utvikle modellen med hjelpemiddelsentraler. Om det skal skje endringer, forutsetter vi at det skjer i nær dialog med brukersiden, sier Guri Henriksen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.