Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Rullestolheis montert i bakdøra på en kassebil.
TRANSPORTBEHOV: Kassebiler med rullestolheis som på bildet, har til nå vært Navs eiendom. Nå foreslår regjeringen at du får et tilskudd for å kjøpe den selv. (Arkivfoto: Bjørn Kollerud)

Slår alarm om kraftig svekkelse av bilstønaden

Regjeringen vil kutte utlånsordningen for rullestoltilpassede kassebiler og i stedet gi deg et tilskudd for å kjøpe bilen selv. Samtidig øker egenandelen som den enkelte må betale. Handikapforbundet er svært kritisk til forslaget.

Ivar Kvistum
Publisert 05.06.2018 13:25

«Bil er i dag vanlig i befolkningen og kan ikke anses å være et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Det er derfor rimelig at man dekker utgiftene til selve bilen selv.»

Dette er hovedargumentet som Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) bruker når de nå foreslår å endre bilstønadsordningen for funksjonshemmede, også for biler i såkalt Gruppe 2.

ASD viser til at hjelpemidler fra folketrygden «skal kompensere for bestemte merutgifter som følge av sykdom, skade eller lyte».

Gruppe 2 er vanligvis kassebiler med rullestolheis, mens Gruppe 1 er vanlige personbiler som det gis støtte til for funksjonshemmede som trenger bil for å komme seg til jobb eller utdanning.

Eie bilen selv

Til nå har det vært slik at Gruppe 2-biler gis i form av et rente- og avdragsfritt lån – med en behovsprøvd egenandel. 

RETTELSE, 06.05.2018: I en tidligere versjon av saken skrev vi at bilen også er Navs eiendom i stønadsperioden. Dette stemmer ikke. Ifølge forskrift til folketrygdloven er bilen brukerens eiendom.

I forslaget som departementet på høring, skal det i stedet innføres en tilskuddsordning, også for Gruppe 2-biler slik det er for biler i Gruppe 1.

Det vil si at du får tilskudd til bilen som er din egen eiendom. Tilleggsutstyr som heis, styringshjelpemidler og annet, fortsatt skal være basert på utlån som i dag.

I stønadsperioden skal ikke Nav ha noen oppfølging av selve bilen.

Alarm

Når  perioden er utløpt, vil bilen fortsatt være din eiendom og ansvar. Dagens ordningen med at Nav overtar bilen etter 11 år – eller 8 år for deg som er i jobb – vil også falle bort.

«Ved en tilskuddsbasert finansiering vil brukeren få et større ansvar for kjøretøyet», heter det i høringsnotatet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det kan se ut som bil er i ferd med å bli definert ut av hjelpemiddelområdet. Da ringer alarmklokkene hos oss.

Forbundsleder Arne Lein i Handikapforbundet er svært kritisk til forslaget:

– Det kan se ut som bil er i ferd med å bli definert ut av hjelpemiddelområdet. Da ringer alarmklokkene hos oss.

Les hva statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet svarer: – TOTAL MISFORSTÅELSE OM BILSTØNADEN

– Uklart og svakt utredet

Handikapforbundet advarer sterkt mot forslaget i sin høringsuttalelse og kritiserer det for å være altfor uklart og svakt utredet på en rekke punkter.

Blant annet spør NHF hva som vil skje med dagens innkjøpsordning for biler, der Nav kjøper inn biler på rammeavtaler og låner dem ut. Og hvor stort blir egentlig tilskuddet?

Organisasjonen mener forslaget fra departementet vil kunne ha alvorlige konsekvenser, både for selve bilstønadsordningen, for den enkelte funksjonshemmedes økonomi og for mulighetene til å komme seg rundt og delta i samfunnet.

«Norges Handikapforbund mener de foreslåtte endringene vil føre til at bilstønadsordningen svekkes», skriver forbundet i sin høringsuttalelse.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Helt sentralt hjelpemiddel

NHF organiserer mange av dem som er helt avhengige av rullestoltilpassede biler for å få dekket sitt behov for transport, siden transportsektoren er langt fra universelt utformet. Nå advarer NHF mot at egenbetalingen kan øke.

«Finansiering av bilen som et hjelpemiddel er helt sentralt for funksjonshemmede», skriver NHF og fortsetter:

«Kombinasjonen av å definere bilen ut av hjelpemiddelbegrepet, sammen med overgangen til tilskudd, vil åpne for at det offentlige kun tar et delansvar for finansieringen framover, slik som for gruppe 1-biler etter at dette ble en tilskuddsordning».

«Konsekvensen av å omdefinere bil til et forbruksgode er at rettighetene svekkes, kompensasjonsprinsippet uthules og funksjonshemmede må finansiere kassebilen selv», advarer NHF videre.

Bilde av bilratt med påmontert styrtingsmodul.

OMBYGGING: Kassebilene som formidles gjennom Nav, bygges om blant annet med utstyr som gjør at du kan kjøre dem uten beinfunksjon. Dette utstyret skal fortsatt være på utlån fra Nav. (Arkivfoto: Bjørn Kollerud)

Justerer opp egenbetalingen

I det samme forslaget ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å øke egenandelene i bilstønadsordningen med 24 prosent, siden satsene har vært uendret siden 2003.

For brukere med de høyeste inntektene (over 6G) øker egenbetalingen fra 150 000 kroner til 186 000 kroner.

For deg med lavere inntekt, blir økningen mindre, og for de aller laveste inntektene øker den ikke.

Departementet foreslår også at ektefelles inntekt ikke lenger skal telle i behovsprøvingen.

Advarer mot økonomisk uføre

Handikapforbundet er ikke alene om å reagere sterkt på forslaget. Også Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) protesterer. Ungdomsorganisasjonen viser til at funksjonshemmede ofte er helt avhengige av bilen fordi de ikke kan bruke andre transportformer.

«For å hindre andre isolasjon og hjemmetilværelse, mener vi man må løfte bilen frem som hjelpemiddel for å delta på lik linje med andre», skriver NHFU i sin høringsuttalselse.

Ungdomsorganisasjonen advarer også mot at man risikerer å havne i et alvorlig økonomisk uføre dersom man ikke lenger har råd til å beholde bilen.

«I vurderingen av den økonomiske belastningen for brukeren, mener vi man må ta på alvor de utfordringene som mange med funksjonsnedsettelser har, grunnet manglende inkludering i utdanning og arbeid», skriver NHFU.

Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Revmatikerforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser advarer mot forslaget.

Enda et angrep på hjelpemidlene

Fordi endringsforslagene knytter seg til en forskrift og ikke en lovendring, skal saken avgjøres av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Men Arne Lein i Handikapforbundet er forberedt på å løfte saken politisk og påkalle Stortingets oppmerksomhet.

I fjor kjempet hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner en lang kamp for å hindre at deler av hjelpemiddelformidlingen ble overført til kommunene.

For tre år siden ble bilstønaden kraftig innsnevret for Gruppe 1. Da ble det slutt på at du kunne få støtte til bil for «å bryte en isolert tilværelse». Ordningen ble forbehold dem som var i jobb eller under utdanning.

Arne Lein ser en sammenheng:

– Vi ser en rekke utfordrende omlegginger som bidrar til å svekke hjelpemiddelordningene på en måte som påfører den enkelte økte utgifter og reduserte muligheter til å delta i samfunnet.

Klikk her for å lese høringsnotatet og uttalelsene som har kommet inn i sin helhet på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.