Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De fire er fotografert sammen inne på sentralen. I bakgrunnen et lager av rullestoler.
VIL BEVARE SENTRALEN: Anders Hauge Olsen og Ragnhild Skovly Hartviksen i brukerutvalget står sammen med avdelingsdirektør Eva Syversen Kjølstad (bak til venstre) avdelingsleder Anne Mette Følkner i kravet om å bevare en fullverdig hjelpemiddelsentral i Øst-Viken. (Foto: Ivar Kvistum)

Slår ring om hjelpemiddelsentralen

Brukere og ansatte ved Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken frykter sentralisering og nedleggelse. Folk i det gamle Østfold vil få et dårligere tilbud, advarer de.

Ivar Kvistum
Publisert 08.09.2021 11:30

Hvor mange hjelpemiddelsentraler skal det være i Oslo og Viken i fremtiden, og hvor skal de ligge?

Det spørsmålet har Nav utredet i et prosjekt om fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i hovedstaden og det omkringliggende kjempefylket, som omfatter det tidligere Akershus, Østfold og Buskerud.

I dag er det tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i dette området: En i Oslo, en i Sarpsborg (Øst-Viken) og en i Drammen (Vest-Viken).

Tre modeller

Rapporten fra prosjektet er sendt på høring, med tre mulige framtidsløsninger:

  • Én sentral: Oslo sentralen består. Viken enhetene avvikles. Løsning med lokale utprøvingssentre.
  • To sentraler: Vest-Viken og Oslo består. Øst-Viken avvikles. Løsning med lokalt utprøvingssenter.
  • Tre sentraler: Alle de tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes.

Prosjektgruppa i Nav anbefaler alternativ 3 der alle sentralene består.

Men Oslo-sentralen har tatt dissens og ønsker i stedet alternativ 2, som innebærer at hjelpemiddelsentralen for Øst-Viken blir erstattet av et utprøvingssenter.

Les hvorfor ledelsen ved hjelpemiddelsentralen i Oslo ønsker å legge ned sentralen i Øst-Viken her: – MER TIL BRUKERNE OG MINDRE TIL ADMINISTRASJON

Hjelpemiddelsentraler
  • Hjelpemiddelsentralene er statlige virksomheter under Nav som har ansvar for utlån og oppfølging av tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede – for eksempel rullestoler, kommunikasjonshjelpemidler, løfteplattformer mm.
  • Det har i utgangspunktet vært hjelpemiddelsentraler i alle fylker, og dekningsområdene deres har i hovedak fulgt fylkesgrensene. Men regionreformen har bidratt til diskusjoner om sammenslåinger, flyttinger og ny inndeling av ansvarsområder.

Endre noe som fungerer?

Det er ikke ledelse og brukerutvalg ved Nav Hjelpemiddelsentral i Øst-Viken enige i. De frykter at tilbudet til funksjonshemmede i Østfold vil bli dårligere dersom sentralen på Greåker i Sarpsborg blir nedlagt.

– Vi har brukt 26 år på å bygge opp en kompetent og veldrevet hjelpemiddelsentral. Hvorfor skal man endre på noe som fungerer? spør avdelingsdirektør Eva Syversen Kjølstad ved Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken.

Vi har brukt 26 år på å bygge opp en kompetent og veldrevet hjelpemiddelsentral. Hvorfor skal man endre på noe som fungerer?

Hun møter Handikapnytt sammen med avdelingsleder Anne Mette Følkner, i tillegg til Anders Hauge Olsen og Ragnhild Skovly Hartviksen fra sentralens brukerutvalg.

– Vi mener at alle de tre sentralene må bestå. Det handler om å bevare nærheten til brukerne, sier brukerutvalgsmedlem Ragnhild Skovly Hartviksen.

– Vi må sikre lik tjenester på likeverdige tjenester. Et lokalt utprøvingssenter vil gi et redusert tilbud lokalt. Samtidig blir det lengre reisevei til sentralen i Oslo. For noen vil ikke det være et problem, men for andre vil det medføre en økt belastning. Og det gjelder særlig dem med store hjelpemiddelbehov, sier Anders Hauge Olsen, som leder brukerutvalget ved Østfold-sentralen.

Sikre kompetansen

Avdelingsdirektør Eva Syversen Kjølstad mener den brede, tverrfaglige kompetansen er det viktigste argumentet for å bevare en fullverdig hjelpemiddelsentral.

– På en fullskala sentral har vi alt tilgjengelig og kan finne løsninger for brukeren når han eller hun er her. Ved et utprøvingssenter vil vi bruke mye mer tid til å håndtere logistikken, argumenterer hun.

Hun mener samtidig at sentralene ikke trenger å ha spisskompetanse på alle områder.

– Vi deler spisskompetansen på tvers av sentralene i dag. Vi kjenner hverandre gjennom nettverk og sentrale fagutviklingsgrupper, og vi bistår hverandre ned kurs og i brukersaker. Dette samarbeidet ønsker vi å videreutvikle.

Portrettfoto av Eva Syversen Kjølstad.

KOMPETANSE OG LOKALKUNNSKAP: Avdelingsdirektør Eva Syversen Kjølstad argumenterer for at det gamle Østfold, med sine 300 000 innbyggere, trenger en fullverdig hjelpemiddelsentral. (Foto: Ivar Kvistum)

Hva med lokalkunnskapen?

Samarbeid og samspill med kommunene er også viktig, mener hun.

– Vi er avhengige av tette og gode bånd med kommunene. Vi har nærhet til terapeuter lokalt i kommunene og kjenner behovene, sier hun.

Ledelsen og brukerutvalget spør seg hvordan lokalkunnskapen kan ivaretas like godt dersom man sentraliserer fagkompetansen til Oslo.

– I en del saker er det viktig at ergoterapeuten i kommunen er med når brukeren kommer til sentralen. Fra en del steder i Indre Østfold, kan det være vanskelig nok å finne tid til å komme hit, påpeker Anne Mette Følkner.

Skaper utrygghet

Konsekvensen kan bli at brukerne av hjelpemidler oftere enn før må dra alene uten ergoterapeuten til sentralen, frykter brukere og ansatte ved sentralen i Sarpsborg.

At det er relativt korte avstander i områdene rundt Oslofjorden, og at det fortsatt ikke er snakk om veldig lange reiseveier sammenliknet med andre steder i Norge, endrer ikke det faktum at tilbudet vil bli svekket for folk i det gamle Østfold, argumenterer de fire.

Anders Hauge Olsen som leder brukerutvalget, forteller at usikkerheten rundt hjelpemiddelsentralens framtid skaper usikkerhet.

– Det er en utrygghet der ute. Mange opplever at det er en stor fordel med en fleksibel og nær hjelpemiddelsentral der man lærer hverandre å kjenne, sier han.

Det er en utrygghet der ute. Mange opplever at det er en stor fordel med en fleksibel og nær hjelpemiddelsentral der man lærer hverandre å kjenne.

Ringvirkninger for hele landet

Eva Syversen Kjørstad mener at diskusjonen rundt hjelpemiddelsentralen i Øst-Viken har betydning for langt flere enn dem som bor i det gamle Østfold.

– Hvis man mener at Østfold med sine cirka 300 000 innbyggere har et for lite befolkningsgrunnlag for en egen hjelpemiddelsentral, hva da med sentraler i resten av landet? Dersom vi erstattes med et lokalt utprøvingssenter, blir vi sikkert ikke den siste. Dette kan skape presedens for hvordan hjelpemiddelsentralene i resten av landet skal organiseres, sier hun.

Les hva Handikapforbundet, Safo og Ertogerapeutene skriver i sine høringsuttalselser til prosjektet her: – HJELPEMIDDELSENTRALER SKAL SIKRE LIKESTILLING

Samtidig understreker hun at diskusjonen om organisering av hjelpemiddelsentralene i Viken er viktig, og at prosessen er god. Det er ingen konflikt mellom Oslo og Øst-Viken selv om de to miljøene har ulikt syn på hva som er den beste løsningen.

– Det har vært en god prosess med muligheter for involvering.

Vi mener rapporten skaper et godt grunnlag for beslutning, og når beslutningen kommer vil vi slutte oss lojalt til den, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.