Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Karin Andersen fotografert på kontoret sitt på Stortinget, med utsikt til Karl Johans gate gjennom vinduene i bakgrunnen.
DELTAKELSE, LIKESTILLING OG LEVEKÅR: SVs stortingsrepresentant Karin Andersen presenterer et alternativt statsbudsjett med en rekke grep som hun mener ville gitt funksjonshemmede et løft. (Foto: Ivar Kvistum)

Karin Andersen (SV): – Vi må få fart på likestillingen igjen

– Likestillingen for funksjonshemmede har stått i stampe under den nåværende regjeringen, sier SVs Karin Andersen. Partiets alternative statsbudsjett skal få opp farten igjen ved å satse på universell utforming, bostøtte og en rekke andre tiltak for mer inkludering.

Av Ivar Kvistum
Publisert 27.11.2019 06:00

Mens Høyre, Frp, Venstre og KrF allerede har sikret flertall for regjeringens statsbudsjett i Stortinget, presenterer opposisjonen sine alternative forslag for å vise hvordan de ville prioritert annerledes dersom de fikk bestemme over statens inntekter og utgifter i 2020.

I SVs alternativ er det en rekke punkter som direkte tar sikte på å styrke likestilling, inkludering, deltakelse og ikke minst økonomiske levekår for funksjonshemmede.

Les også om Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett her: AP: KRAFTTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING

I stampe

– Dessverre ser vi at mye står i stampe med den nåværende regjeringen. Vi derimot, mener alvor med at likestillingen skal gjelde alle, sier stortingsrepresentant Karin Andersen til Handikapnytt.

Et viktig grep handler ikke direkte om å flytte kroner å øre, men å sørge for at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tas inn i menneskerettsloven.

Les også: TAR KAMEPN FOR FUNSKJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER TIL GENÈVE

– Nav-skandalen har vist for all verden at om ikke rettighetene står direkte skrevet i lovteksten, så blir folks rettigheter brutt. For funksjonshemmede er det mer regelen enn unntaket.

Nav-skandalen har vist for all verden at om ikke rettighetene står direkte skrevet i lovteksten, så blir folks rettigheter brutt. For funksjonshemmede er det mer regelen enn unntaket.

Veikart for skolene

I sitt alternative budsjett foreslår SV å sette av 200 millioner kroner neste år til en tilskuddsordning for universell utforming av skoler.

– Det aller viktigste er at vi nå må starte på en forpliktende opptrapping som er beskrevet i veikartet for universelt utformet nærskole i 2030, sier Andersen og gjentar kritikken mot regjeringen som har fritatt seg selv fra forpliktende tidsfrister for et universelt utformet Norge.

Veikartet hun viser til, er laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter innspill fra en rekke interessenter – blant annet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – høsten 2017.

Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030. Forslaget legger opp til å bruke en rekke offentlige virkemidler for å nå et slikt mål.

SV ønsker også en satsing for å sørge for at jernbanen blir tilgjengelig for alle. Partiet foreslår en pott på 950 millioner kroner til ulike utbedringstiltak, blant annet universell utforming av perronger, stasjonsbygninger og togsett.

Mer til heistilskudd

Det er nødvendig å gjøre mer for å sikre at flest mulig boliger er tilgjengelige, mener SV. Derfor ønsker partiet å bruke 50 millioner kroner mer på boligtilpasning neste år, og flytte tilskuddsordningen tilbake fra kommunene til Husbanken.

Partiet vil også styrke heistilskuddet med 50 millioner kroner, noe som innebærer en dobling i forhold til regjeringens budsjett og totalt 100 millioner kroner til formålet. Ordningen er ment som et statlig bidrag til et spleiselag der sameier og borettslag selv tar en del av kostnaden.

– Heis i flere boligblokker er en lavthengende frukt i arbeidet for universell utforming og flere tilgjengelige boliger, konstaterer Andersen.

Heis i flere boligblokker er en lavthengende frukt i arbeidet for universell utforming og flere tilgjengelige boliger.

Bostøtte for bedre levekår

Styrking av bostøtten er ett av flere grep i SVs alternative budsjett for å gi vanskeligstilte et levekårsløft. Partiet ønsker regelendringer som i sum vil føre til at ordningen fungerer slik den gjorde tidligere, før uførereformen.

Karin Andersen viser til at færre mottar støtte enn før, og at staten bruker mindre penger på ordningen nå enn i 2009. Samtidig har inntektene for mange i målgruppa for bostøtte stått mer stille eller gått ned, mens bokostnadene har økt kraftig.

– Bostøtten er kjempeviktig for mange funksjonshemmede. Men vi ser at færre får del i ordningen, og støtten dekker en stadig mindre andel av boutgiftene. Gapet har vokst gradvis over flere år, konstaterer Karin Andersen.

I sitt alternative 2020-budsjett har SV satt av 250 millioner kroner til økt bostøtte, men partiet ser for seg at summen vil øke vesentlig med regelendringene som foreslås.

Andersen viser også til SVs foreslåtte omlegging av skattesystemet som innebærer skatteletter til alle med inntekter under 600 000 kroner, mens personer med høye inntekter og formuer skattlegges hardere.

– Dette vil påvirke økonomien til mange funksjonshemmede positivt, sier hun.

Karin Andresen fotografert i en korridor på Stortinget.

BOSTØTTE OG SKATTELETTE: – Dette vil påvirke økonomien til mange funksjonshemmede positivt, lover Karin Andersen. (Foto: Ivar Kvistum)

BPA uten aldersgrense

SV ønsker å sette av 50 millioner kroner mer til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for kommunene.

– Vi trenger en forskrift for BPA som sikrer lokal likebehandling, sier Karin Andersen.

Partiet ønsker også å fjerne 67-årsgrensen helt, ikke bare for dem som allerede er omfattet av rettigheten når de når denne alderen. Det betyr altså at også eldre vil få rett til å få praktisk bistand organisert som BPA også om behovet oppstår etter fylte 67. Karin Andersen deler ikke regjeringens frykt for at dette vil være en udetonert kostnadsmine som kommer flytende med eldrebølgen.

– Nei, i realiteten tror jeg ikke det er så mange som kommer til å ta belastningen som det innebærer å ha BPA, hvis de ikke faktisk kan nyttiggjøre seg ordningen, sier hun.

Bilstøtte og aktivitetshjelpemidler

Potten til aktivitetshjelpmidler for voksne foreslås økt med 50 millioner kroner, noe som er bortimot en dobling i forhold til regjeringens budsjett. De siste par årene har bevilgningen gått tom midtveis i året.

Les mer: MAI: EKSTRABEVILGNING TIL HJELPEMIDLER! JUNI: PENGENE ER BRUKT OPP!

50 millioner kroner settes også av for å styrke bilstønaden i Gruppe 1, altså støtte til vanlige personbiler uten rullestolheis. Regjeringen har endret ordningen slik at du bare har krav på støtte om du trenger bil for å komme til arbeid eller utdanning.

Det mener SV er for snevert og ønsker å tilbakeføre reglene.

Les mer: SV VIL GI FLERE ADGANG TIL BILSTØTTEN

I tillegg vil SV trappe opp ordningen med tilrettelagt transport i fylkene med 50 millioner kroner.

I likhet med Arbeiderpartiet ønsker SV å legge inn igjen 350 millioner kroner som staten gir til kommunenes særlig «ressurskrevende tjenester». Partiet vil ha mer til rehabilitering og mer til spesialundervisning.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen

Tettere oppfølging

SV vil ha 500 flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) og styrke Navs mulighet til å følge opp enkeltmennesker med 260 millioner kroner. Karin Andersen er overbevist om at tettere oppfølging over lengre tid – uten stadige trusler om å bli fratatt ytelser – er nøkkelen til faktisk å lykkes med å få flere gjennom kvalifisering og ut i arbeid.

– Vi må lage et Nav-system som hjelper folk i stedet for å lage vanskeligheter for folk, sier hun.

Vi må lage et Nav-system som hjelper folk i stedet for å lage vanskeligheter for folk.

SV foreslår også å bruke 10 millioner kroner neste år på å opprette et eget ombud for Nav. Les mer her: SV: – VI TRENGER ET EGET NAV-OMBUD

Reversere «usosiale kutt»

De mye omtalte «usosiale kuttene» som regjeringen har stått for i høst, blir alle stanset i SVs alternative budsjett.

Både regjeringens kutt i støtten til barnebriller og kutt i arbeidsavklaringspenger for ungdom blir stoppet i SVs alternative budsjett. Barnetillegg for uføre skal på plass igjen, det samme skal pleiepengeytelsen i uker etter barns død.

Når det gjelder det sistnevnte, har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad erklært at partiet hans har fått gjennomslag i regjering for å få denne ytelsen på plass igjen, og styrke den ytterligere.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.